ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด

บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด (“บริษัท”) ใส่ใจในความเป็นส่วนตัวของลูกค้าบริษัท จึงจัดให้มีประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อลูกค้าบริษัทได้รับทราบถึงนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดา (“ท่าน”) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประเภทข้อมูล และวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก สิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัท

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

(1)    ลูกค้าของบริษัท

   • ลูกค้าบุคคลธรรมดา: ลูกค้าเดิมและลูกค้าปัจจุบันของบริษัท ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
   • ลูกค้าองค์กรธุรกิจ: กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง พนักงาน และผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกค้าองค์กรธุรกิจเดิมและปัจจุบัน รวมถึงบุคคลธรรมดาอื่นที่มีอำนาจในการกระทำการแทนลูกค้าองค์กรธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทขอแนะนำให้ลูกค้าองค์กรธุรกิจของบริษัทดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนหรือบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องใดๆ รับทราบถึงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

(2)    บุคคลที่ไม่ใช่ลูกค้าของบริษัท

บุคคลดังกล่าวรวมถึงบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบริษัทโดยตรง แต่บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บุคคลที่ได้เข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน (หากมี) ของบริษัท หรือเข้าใช้บริการที่สำนักงานของบริษัท กรรมการหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายของนิติบุคคลที่ใช้บริการของบริษัท ที่ปรึกษาด้านวิชาชีพ รวมถึงกรรมการ ผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัท และตัวแทนโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลดังกล่าว และบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับบริษัทหรือลูกค้าของบริษัท

ทั้งนี้ โปรดทราบว่าลิงก์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มของบริษัทสามารถนำท่านเข้าสู่แพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกได้ ซึ่งหากท่านได้เข้าสู่แพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกแล้วการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกนั้นทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทขอแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกนั้นเมื่อท่านเข้าใช้แพลตฟอร์มนั้นๆ

1.   บริษัทเก็บรวบรวมและนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้หรือเปิดเผยอย่างไร

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะกรณีที่จำเป็นหรือมีฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ซึ่งรวมถึงกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินการตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย การปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้ทำไว้กับบริษัท เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท การดำเนินการตามความยินยอมของท่าน และ/หรือ ภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่นๆ โดยวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของบริษัทดังต่อไปนี้

1.   ภาระหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท

เนื่องจากบริษัทอยู่ภายใต้การกำกับดูแล และต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงมีความจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานรัฐ และ/หรือ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ก)   เพื่อปฏิบัติตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม

ข)   เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ) ซึ่งรวมถึงการดำเนินการตรวจสอบยืนยันตัวตน การตรวจสอบประวัติ การตรวจสอบเครดิต การทำความรู้จักลูกค้า (Know Your Customer) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence) และการตรวจสอบอื่นๆ (รวมถึงการตรวจสอบจากฐานข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานกำกับดูแล และ/หรือ ข้อมูลบุคคลที่ถูกกำหนด) และการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ

ค)   เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ/หรือ คำสั่งของผู้มีอำนาจ (เช่น คำสั่งศาล คำสั่งของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าพนักงานที่มีอำนาจ)

1.2   สัญญาที่ท่านได้ทำไว้กับบริษัท

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำขอ และ/หรือ ข้อตกลงที่ท่านได้ทำไว้กับบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ก)   ดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญากับบริษัท การให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ การส่งมอบผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการแก่ท่าน การให้คำแนะนำและการจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการใดๆ ของบริษัท ซึ่งหากไม่ได้ดำเนินการแล้วจะกระทบต่อการดำเนินการหรือการให้บริการของบริษัท หรือจะไม่สามารถให้บริการได้อย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง

ข)   ดำเนินการตามคำสั่งของท่าน (เช่น การตอบข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะของท่าน หรือการดำเนินการแก้ไขตามข้อร้องเรียนของท่าน)

ค)   ติดตาม หรือบันทึกการทำธุรกรรมของท่าน

ง)   จัดทำรายงานต่างๆ (เช่น แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan))

จ)   แจ้งเตือนผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการครบกำหนด

ฉ)   ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอหรือการขอใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์และ/หรือธุรกรรมของท่าน และ/หรือดำเนินการและบริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมและ/หรืองานสัมมนา

ช)   เรียกชำระหนี้ที่ท่านค้างชำระอยู่กับบริษัท (เช่น ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้ชำระหนี้ ค่าบริการ หรือเงินค้างชำระ) และ/หรือ

ซ)   บังคับสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาของบริษัท

1.3    ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท

บริษัทจะอ้างอิงฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทหรือของบุคคลอื่นกับสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ก)   บริหารกิจการของบริษัท และของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเอสซีบี เอกซ์ (เช่น กำกับตรวจสอบ บริหารจัดการความเสี่ยง บริหารการเงินและการบัญชี ตรวจสอบบัญชี บริหารจัดการภายในองค์กร เฝ้าระวัง ป้องกัน และตรวจสอบการทุจริต การฟอกเงิน การก่อการร้าย การประพฤติโดยมิชอบ หรือการก่ออาชญากรรมอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าองค์กรธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องดำเนินการ ทั้งนี้ รวมถึงการระบุตัวตนของท่านเพื่อป้องกันอาชญากรรมดังกล่าว)

ข)   บริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและท่าน (เช่น ดูแลลูกค้า ประเมินความพึงพอใจ จัดการข้อร้องเรียน)

ค)   รักษาความปลอดภัย (เช่น บันทึกภาพ CCTV ลงทะเบียน แลกบัตร และ/หรือ บันทึกภาพผู้ติดต่อก่อนเข้าบริเวณสถานที่ของบริษัท)

ง)   พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และระบบงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดในการตอบสนองความต้องการของท่าน โดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

จ)   บันทึกภาพ และ/หรือ เสียงเกี่ยวกับการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือสันทนาการ

ฉ)   กรณีลูกค้าองค์กรธุรกิจของบริษัท บริษัทจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน หรือตัวแทน

ช)   ดำเนินการเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัท

ซ)   จัดการข้อเรียกร้องและข้อพิพาท ฟ้องร้องดำเนินคดีและดำเนินกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ฌ)   ติดต่อท่านก่อนที่ท่านจะเข้าทำสัญญากับบริษัท

ญ)   ป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (เช่น การเฝ้าติดตามข้อมูลการใช้เครือข่าย (network activity logs) การระบุเหตุการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย (security incidents) การดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล และการป้องกันอื่นใดต่อการกระทำที่ประสงค์ร้าย หลอกลวง ฉ้อฉล หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย)

ฎ)   ปฏิบัติตามกฎหมายต่างประเทศที่ใช้บังคับ

ฏ)   ทำวิจัย วางแผน และทำการวิเคราะห์ทางสถิติ (เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมิน การสอบถามและรายงานเกี่ยวกับบริการของบริษัทและพฤติกรรมของท่าน)

ฐ)   จัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย การประชุม สัมมนา และการเยี่ยมชมองค์กรต่างๆ (company visits)

ฑ)   อำนวยความสะดวกแก่การตรวจสอบทางบัญชีซึ่งกระทำโดยผู้สอบบัญชี

ฒ)   รับบริการจากที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ที่ปรึกษาอื่นใด ซึ่งแต่งตั้งโดยท่านหรือบริษัท

ณ)   ในกรณีที่มีการขาย การโอน การควบกิจการ การฟื้นฟูกิจการ หรือเหตุการณ์ในทำนองเดียวกัน บริษัทอาจเปิดเผยและโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมนั้นๆ

ด)   เก็บรักษา และแก้ไขปรับปรุงรายชื่อของลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน (ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) และจัดเก็บสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีการอ้างถึงท่านในเอกสารดังกล่าว และ/หรือ

ต)   ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางธุรกิจอันสมควร (เช่น การจัดการ การอบรม การตรวจสอบ การรายงาน การควบคุมหรือบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์และวางแผนสถิติและแนวโน้ม หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคลึงกัน การจัดให้มีการควบคุมทางธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้และทำให้บริษัทสามารถระบุและแก้ไขปัญหาในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT systems) ของบริษัทเพื่อให้มีความปลอดภัย การพัฒนา จัดให้มี ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT systems) ของบริษัท)

1.4  ความยินยอมของท่าน

ในบางกรณี บริษัทอาจมีการขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด และ/หรือ เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ก)   มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (sensitive personal data) (เช่นใช้ข้อมูลการจดจำใบหน้า (face recognition) (หากมี) หรือ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน (ซึ่งในบัตรดังกล่าวจะมีข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน ได้แก่ ศาสนา และ/หรือ กรุ๊ปเลือดอยู่) ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่านก่อนการทำธุรกรรมและการดำเนินการทำความรู้จักลูกค้า (Know Your Customer))

ข)   เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลใดๆ ของท่านไปวิจัยและวิเคราะห์เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท่านอย่างแท้จริง  

ค)   ติดต่อท่านเพื่อเพื่อให้คำปรึกษาและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท ที่ท่านอาจจะสนใจ (ในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

ง)   เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลใดๆ ของท่าน ให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเอสซีบี เอกซ์ ตามที่ระบุใน https://www.scbx.com/th/affiliates-financial-business-group.html และพันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) วิจัย ทำข้อมูลสถิติ พัฒนา วิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ บริการ และสิทธิประโยชน์ที่ตอบสนองความต้องการของท่าน และ (2) ติดต่อท่านเพื่อเสนอหรือจัดให้มีผลิตภัณฑ์ บริการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่ท่าน

)   ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (sensitive personal data) ของท่านไปยังต่างประเทศ ซึ่งอาจมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ (เว้นแต่เป็นกรณีที่พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้สามารถดำเนินการได้ภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่นๆ หรือโดยไม่ต้องได้รับความยินยอม)

)   กรณีท่านเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) (เว้นแต่เป็นกรณีที่พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม) และ/หรือ 

ช)   การดำเนินการอื่นที่บริษัทต้องได้รับความยินยอมของท่าน

1.5  ฐานทางกฎหมายอื่นๆ

นอกเหนือไปจากฐานทางกฎหมายข้างต้น บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่นดังต่อไปนี้

ก)   จัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ

ข)   ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

ค)   เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่

หากข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่านมีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทหรือเพื่อการเข้าทำสัญญากับท่าน บริษัทอาจจะไม่สามารถให้บริการ (หรือดำเนินการเพื่อให้บริการต่อไป) ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางส่วนหรือทั้งหมดของบริษัทแก่ท่านได้ หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นแก่บริษัทเมื่อบริษัทร้องขอ

2.   ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขอบเขตของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ท่านอาจเคยใช้หรือสนใจ โดยมีทั้งข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้

ประเภทข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล
รายละเอียดส่วนบุคคล
 • คำนำหน้าชื่อ
 • ชื่อ, ชื่อกลาง, นามสกุล, นามแฝง (หากมี)
 • เพศ
 • วันเดือนปีเกิด
 • อายุ
 • สัญชาติ 
รายละเอียดการติดต่อ
 • ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์
 • ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • หมายเลขโทรสาร
 • ชื่อของตัวแทนหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนในนามของลูกค้า
 • บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ซึ่งรวมถึงสิ่งระบุตัวตนสำหรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ที่อยู่สำหรับการติดต่อทางธุรกิจ
 • หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อทางธุรกิจ
 • รายละเอียดการติดต่อของบุคคลอ้างอิง
รายละเอียดที่ใช้ในการระบุตัวตนและการยืนยันตัวตน 
 • ภาพถ่าย
 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
 • เลขประจำตัวประชาชน, เลข laser (ด้านหลังบัตรประจำตัวประชาชน)
 • หนังสือเดินทาง
 • หนังสือสำคัญ, บัตรประจำตัวคนต่างด้าว
 • ใบอนุญาตขับรถ
 • ลายมือชื่อ
 • หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • ทะเบียนบ้าน 
รายละเอียดการทำงาน
 • อาชีพ 
 • รายละเอียดเกี่ยวกับนายจ้างและสถานที่ทำงาน 
 • ตำแหน่งงาน 
รายละเอียดทางการเงินและข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัท 
 • ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่างๆ ที่ท่านใช้อยู่
 • ช่องทางและวิธีการที่ท่านปฏิสัมพันธ์กับบริษัท
 • สถานะความเป็นลูกค้าของท่าน และบันทึกการทำธุรกรรม
 • ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม การใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือการรับบริการของท่าน
ข้อมูลการวิจัยตลาด และข้อมูลการตลาด 
 • การสำรวจความคิดเห็นลูกค้า 
 • ข้อมูลและความเห็นที่แสดงออกเมื่อเข้าร่วมวิจัยตลาด (เช่น คำตอบของท่านต่อคำถาม แบบสอบถาม คำร้องขอทราบข้อเสนอแนะ และการทำวิจัย)
 • รายละเอียดบริการที่ท่านได้รับและความต้องการของท่าน
 • ข้อสรุปเกี่ยวกับท่านซึ่งอ้างอิงจากการติดต่อระหว่างท่านกับบริษัท
 • การสื่อสารที่ท่านต้องการ และรายละเอียดหรือเนื้อหาของการสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัท
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์และข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ของท่าน และรายละเอียดทางเทคนิค
 • หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address)
 • ข้อกำหนดเฉพาะทางเทคนิคและข้อมูลเฉพาะที่ใช้ระบุตัวตน (เช่น สถานที่ตั้ง เว็บบีคอน (web beacon) ล็อก (Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อข้อมูลการเข้าถึง วันและเวลาที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้งาน คุกกี้ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู หมายเลข IMEI (International Mobile Equipment Identity) ของโทรศัพท์มือถือหรือหมายเลขเฉพาะประจำอุปกรณ์อื่น (unique device identifier) รายละเอียดเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ และเทคโนโลยีบนอุปกรณ์ที่ท่านใช้งาน)
 • ตำแหน่งตู้เอทีเอ็มที่ท่านใช้ภายใต้บริการเบิกถอนเงินสดที่บริษัทให้บริการร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท
ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ
 • ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง (เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำความรู้จักลูกค้า (Know Your Customer) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence))
 • ข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง หรือการตรวจสอบการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
รายละเอียดการใช้งาน
 • ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของท่าน
ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย 
 • ภาพถ่าย
 • ลักษณะรูปพรรณสัณฐานบุคคล
 • การตรวจพบข้อสงสัยหรือกิจกรรมที่ผิดปกติ
 • ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 • บันทึกวีดีโอ 
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว 
 • ศาสนา ตามที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน
 • กรุ๊ปเลือด ตามที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน
 • ข้อมูลชีวภาพ (biometric data) (เช่น การจดจำใบหน้า (face recognition) ลายนิ้วมือ (fingerprint) การจดจำเสียง (voice recognition) และการจดจำม่านตา (retina recognition)) (หากมี)
ข้อมูลอื่นๆ
 • บันทึกการโต้ตอบและการสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัท ไม่ว่าจะในรูปแบบหรือวิธีใดๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโทรศัพท์ อีเมล ข้อความสนทนา และการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media)
 • ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไม่ว่าผ่านช่องทางใดๆ
3.   แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โดยทั่วไปแล้วบริษัท จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง แต่ในบางกรณีบริษัทอาจได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่น ซึ่งบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนด ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่น อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้

ก)   ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเอสซีบี เอกซ์ พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่บริษัทมีนิติสัมพันธ์ด้วย

ข)   ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากลูกค้าองค์กรธุรกิจ ในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ตัวแทน ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้ติดต่อ และ/หรือ

ค)   ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ผู้ให้บริการภายนอก (เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม)

ในกรณีที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัทในการทำธุรกรรมกับบริษัทหรือในกรณีอื่นใด ท่านจะต้องแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ด้วย รวมทั้งท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว (หากจำเป็น) หรืออาศัยฐานทางกฎหมายอื่นในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท

4.    สิทธิตามกฎหมายของท่าน

พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิของท่านตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตามช่องทางที่บริษัทกำหนด

4.1   สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิเข้าถึงและได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทมีอยู่ เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

4.2   สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัททำการแก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

4.3   สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทจะมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่าน

4.4   สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี (เช่น บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบคำขอใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท่านขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป เนื่องจากท่านมีความจำเป็นต้องขอให้บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย)

4.5   สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทดำเนินการภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงหรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น บริษัทสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท)

4.6   สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทสามารถทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้ส่งหรือโอนไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่บริษัทไม่สามารถทำได้โดยสภาพทางเทคนิค หรือบริษัทมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย

4.7   สิทธิในการขอถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทเมื่อใดก็ได้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถถอนความยินยอมได้ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ ก่อนการถอนความยินยอมดังกล่าว

ท่านสามารถตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงการให้ความยินยอมในการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้ผ่านช่องทางการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 11 ด้านล่าง หรือช่องทางอื่นที่บริษัทกำหนดในภายหน้า

4.8   สิทธิในการร้องเรียน

ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากบริษัทกระทำการอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5.   การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือองค์กรดังต่อไปนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ของพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ก)   บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเอสซีบี เอกซ์ พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่บริษัท มีนิติสัมพันธ์ด้วย รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษาของบริษัท และ/หรือ ของบุคคลดังกล่าว

ข)   หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง (เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมสรรพากร กรมการปกครอง)

ค)   คู่ค้า ตัวแทน หรือองค์กรอื่น (เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ คลังเก็บเอกสาร สถาบันการเงินในและต่างประเทศ) ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเจาะจง ภายใต้ฐานทางกฎหมาย และมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม

ง)   บุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีการขายสิทธิเรียกร้อง และ/หรือ ทรัพย์สิน การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการควบรวมกิจการของบริษัท ซึ่งบริษัทอาจต้องมีการโอนสิทธิไปยังกิจการดังกล่าว รวมถึงบุคคลต่างๆ ที่บริษัทจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลเพื่อการขายสิทธิเรียกร้อง และ/หรือ ทรัพย์สิน การปรับโครงสร้างองค์กร การโอนกิจการ ข้อตกลงทางการเงิน การจำหน่ายทรัพย์สิน หรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกิจการ และ/หรือ ทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท

จ)   ตัวแทนทวงถามหนี้ ทนายความ หน่วยงานป้องกันการทุจริต ศาล หน่วยงาน หรือบุคคลใดๆ ที่บริษัทถูกกำหนดหรือได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือคำสั่ง

ฉ)   บุคคลภายนอกที่ให้บริการต่างๆ แก่บริษัท (เช่น ผู้ให้บริการด้าน IT ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์และการเปรียบเทียบทางการตลาด ผู้ให้บริการ cloud computing ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตัวแทน หรือผู้รับเหมาช่วงที่กระทำการแทนบริษัท)

ช)   ผู้ให้บริการด้านสื่อสังคมออนไลน์ (ในรูปแบบที่ปลอดภัย) หรือบริษัทโฆษณาภายนอก เพื่อแสดงข้อความให้แก่ท่านและบุคคลอื่นใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

ซ)   ผู้ให้หลักประกันที่เป็นบุคคลภายนอก

ฌ)   บุคคลอื่นใดที่ให้สิทธิประโยชน์หรือให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทแก่ท่าน และ/หรือ

ญ)   ผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจช่วง ตัวแทน หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของท่านที่มีอำนาจตามกฎหมายโดยชอบ

6.    การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

เนื่องจากกิจการของบริษัทในปัจจุบัน เป็นการดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ ในบางครั้งบริษัทจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ (เช่น การส่งข้อมูลให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเอสซีบี เอกซ์ การส่งข้อมูลไปจัดเก็บที่ cloud server ในต่างประเทศเพื่อการให้บริการ) ในกรณีนี้บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ หรือผู้รับข้อมูลของบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือด้วยวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด และจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่จำเป็นและเหมาะสม

7.    ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้าของบริษัท และเมื่อท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์กับบริษัทแล้ว บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทและวัตถุประสงค์ตามที่พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามอายุความ หรือระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด (เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง กฎหมายว่าด้วยการบัญชี กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ) นอกจากนี้ บริษัทอาจจำต้องเก็บบันทึกข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่สำนักงานหรือสถานประกอบการของบริษัท เพื่อป้องกันเหตุทุจริตและการรักษาความปลอดภัย รวมถึงตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัยที่ท่านหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจแจ้งมายังบริษัท

8.    การใช้คุกกี้

บริษัทอาจเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน เมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของบริษัท รวมถึงการใช้เว็บไซต์ของบริษัท หรือการทำธุรกรรมผ่านระบบของบริษัท

การเก็บรวบรวมคุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถจดจำท่าน ทราบถึงความชื่นชอบของท่าน และปรับปรุงวิธีการที่บริษัทจะเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการให้แก่ท่าน บริษัทอาจใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ (เช่น ให้ฟังก์ชันพื้นฐานสามารถทำงานได้ ช่วยให้บริษัทเข้าใจวิธีการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทหรืออีเมล ช่วยให้บริษัทสามารถมอบประสบการณ์ผ่านช่องทางออนไลน์หรือการติดต่อสื่อสารกับท่านได้ดียิ่งขึ้น) รายละเอียดโปรดดู นโยบายการใช้คุกกี้

9.    การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม

บริษัทมีสิทธิในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถแจ้งบริษัทเพื่อขอถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้

10.    การรักษาความปลอดภัย

บริษัทมีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริษัทและการใช้บังคับนโยบายอย่างเข้มงวดในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการเข้ารหัสข้อมูล และมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล โดยบริษัทกำหนดให้บุคลากรของบริษัทและผู้รับจ้างภายนอกจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายความเป็นส่วนบุคคลที่เหมาะสม รวมถึงจะต้องจัดให้มีการดูแลรักษาข้อมูลและมีมาตรการที่เหมาะสมในการใช้หรือการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

11.    วิธีการติดต่อบริษัท

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท โปรดติดต่อบริษัทตามช่องทางดังต่อไปนี้

  • บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด

สำนักงานตั้งอยู่ที่19 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เวสท์ บี ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท อีเมล dpo@scbtechx.io หรือตามที่อยู่ของบริษัทข้างต้น

หากท่านต้องการขอใช้สิทธิตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ผ่านช่องทางอีเมล tx.dpo@scbtechx.io

12)    การเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยบริษัทจะแจ้งประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปัจจุบันไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท https://scbtechx.io

ฉบับเดือนสิงหาคม 2565

Privacy Notice

SCB Tech X Company Limited

We, SCB Tech X Company Limited, care about the privacy of our customers, thus, we provide this privacy notice to inform our customers of our policy in relation to the collection, use and disclosure of personal data of individual (“you”) in accordance with the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (“PDPA”), relevant laws and regulations. This privacy notice informs you of how we collect, use or disclose your personal data, what and why we collect, use or disclose your personal data, how long we hold it, who we disclose it to, your rights, what steps we will take to make sure your personal data stays private and secure, and how you can contact us.

This privacy notice applies to:

(1)   Our customers

 • Individual customers: Our past and present customers who are individual.
 • Corporate customers: Directors, shareholders, ultimate beneficial owners, employees, and legal representatives of our past and present corporate customers and other individuals authorised to act on their behalf. Our corporate customer shall ensure that the authorised persons and any of relevant individuals have acknowledged our privacy notice.

(2)    Non-customers

These include individuals who do not received product or service from us, but we may need to collect, use or disclose your personal data (e.g. anyone that visits our website or our applications (if any), offices; directors or legal representatives of a juristic person that uses our services; ; professional advisors, including our directors, investors, shareholders and their legal representatives, and anyone involved in other transactions with us or our customers).

Please note that some of the links on our platform may lead to third party’s platforms, and if you access these platforms, your personal data will then be processed under the third party’s policies. Make sure that you have read those privacy notices when accessing such platforms.

1.   How we collect, use or disclose your personal data

We only collect, use or disclose your personal data where it is necessary or there is a lawful basis for collecting, using or disclosing it. This includes where we collect, use or disclose your personal data based on the legitimate grounds of legal obligation, performance of contract made by you with us, our legitimate interests, performance under your consent and other lawful basis. Reasons for collecting, using or disclosing are provided below:

1.1   Our legal obligation

We are regulated by many laws, rules, regulations, and orders of any competent governmental, supervisory or regulatory authorities, and to fulfil our legal and regulatory requirements, it is necessary to collect, use or disclose your personal data for the following purposes, which include but not limited to:

a)   compliance with the PDPA and any amendment thereof;

b)   compliance with laws (e.g. Anti-Money Laundering Laws, Prevention and Suppression of Financial Support to Terrorism and the Proliferation of Weapons of Mass Destruction Laws, and other laws to which we are subject both in Thailand and in other countries), including conducting identity verification, background checks and credit checks, Know Your Customer (KYC) process, Customer Due Diligence (CDD) process, other checks and screenings (including screening against publicly available database of regulatory authorities and/or official sanctions lists), and ongoing monitoring that may be required under any applicable law; and/or

c)   compliance with regulatory obligations and/or orders of authorized persons (e.g. the relevant orders by any court of competent jurisdiction or of governmental, supervisory or regulatory authorities or authorized officers).

1.2.  Contract made by you with us

We will collect, use or disclose your personal data in accordance with the request and/or agreement made by you with us, for the following purposes, which include but not limited to :

a)   process your request prior to entering into an agreement, and provide products and/or services, and deliver products and/or services to you, provide advice and deal with all matters relating to products and/or services, including any activities that if we do not proceed, then our operations or our services may be affected or may not be able to provide you with fair and ongoing services;

b)   carry out your instructions (e.g. responding to your enquiries or feedbacks, or resolving your complaints);

c)   track or record your transactions;

d)   produce reports (e.g. Business Continuity Plan);

e)   notify the due date of products and/or services;

f)   process your applications or requests for services or products and/or process your transactions and/or carry out and organize regarding the activities and/or seminars;

g)   recover the money which you owe (e.g. when you have not paid for your debt and/or outstanding fees); and/or

h)   enforce our legal or contractual rights.

1.3   Our legitimate interests

We rely on the basis of legitimate interests by considering our benefits or third party’s benefits with your fundamental rights in personal data which we will collect, use or disclose for the following purposes, which include but not limited to:

a)   conduct our business operation and the business operation of companies in SCBX Group (e.g. to conduct compliance audit, to conduct risk managements, to conduct finance and accounting managements, to conduct financial audits, to conduct internal operation management, to monitor, prevent, and investigate fraud, money laundering, terrorism, misconduct, or other crimes, including but not limited to carrying out the creditworthiness checks of any persons related to our corporate customer, which may not be required by any governmental or regulatory authorities, and authenticating your identity to prevent such crimes);

b)   conduct our relationship managements (e.g. to serve customers, to conduct customer survey, to handle complaints);

c)   ensure security (e.g. to maintain CCTV records, to register, exchange identification card and/or take photo of visitors before entering into our building areas);

d)   develop and improve our products, services and systems to enhance our services standard, and/or for the greatest benefits in fulfilling your needs by considering the fundamental rights in your personal data.;

e)   record images and/or voices relating to the meetings, trainings or seminars;

f)   in case of our corporate customer, we will collect, use and disclose personal data of directors, authorized persons or attorneys;

g)   ensure business continuity;

h)   handle claims and disputes, file lawsuits and process the relevant legal proceedings;

i)   contact you prior to your entering into a contract with us;

j)   evaluate suitability and/or qualifications of our platform users;

k)   protect against security risks (e.g. monitoring network activity logs, detecting security incidents, conducting data security investigations, and otherwise protecting against malicious, deceptive, fraudulent, or illegal activity);

l)   comply with applicable foreign laws;

m)   carry out research, plan and conduct statistical analysis (e.g. data analytics, assessments, surveys and reports on our services and your behavior);

n)   organize our promotional campaigns or events, conferences, seminars, and company visits;

o)   facilitate financial audits to be performed by auditors;

p)   receive advisory services from legal counsels, financial advisors, and/or other advisors appointed by you or us;

q)   in the event of sale, transfer, merger, reorganization, or similar event, disclose and transfer your personal data to one or more third parties as part of that transaction;

r)   maintain and update lists of the customers (including your personal data) and keep contracts and associated documents in which you may be referred to; and/or

s)   comply with reasonable business requirements (e.g. management, training, auditing, reporting, control or risk management, statistical and trend analysis and planning or other related or similar activities, implementing business controls to enable our business to operate, and enabling us to identify and resolve issues in our IT systems to keep our systems secured, performing our IT systems development, implementation, operation and maintenance).

1.4    Your consent

In certain cases, we may ask for your consent to collect, use or disclose your personal data to maximise your benefits and/or to enable us to provide services to fulfil your needs for the following purposes, which include but not limited to:

a)   collect, use or disclose your sensitive personal data as necessary (e.g. to use face recognition or your identification card photo (which contains your sensitive personal data, namely religion and/or blood type) for verification of your identity before continuing the transaction and for Know Your Customer (KYC) process);

b)   collect and use your personal data and any other data to conduct research and analyze for the greatest benefits in developing products and services to truly fulfil your needs;

c)   contact you to provide advice and offer our products or services which may interest you (in case the consent is required under the PDPA);

d)   disclose your personal data and any other data to companies in SCBX Group as shown on https://www.scbx.com/en/affiliates-financial-business-group.html and our trusted business partners for the following purposes: (1) researching, conducting statistical data, developing, analyzing products, services, and benefits to fulfil your needs; and (2) contacting you for offering or providing products, services and benefits suitable to you;

e)   send or transfer your personal data and sensitive personal data overseas, which may have inadequate personal data protection standards (unless the PDPA specifies that we may proceed under other lawful basis or without obtaining consent);

f)   when you are classified as a minor, incompetent or quasi-incompetent whose consent must be given by their parent, guardian or curator (as the case may be) (unless the PDPA specifies that we may proceed without obtaining consent); and/or

g)   other activities which we may require your consent.

1.5   Other lawful basis

Apart from the lawful basis which we mentioned earlier, we may collect, use or disclose your personal data based on the following lawful basis:

a)   prepare historical documents or archives for the public interest, or for purposes relating to research or statistics;

b)   prevent or suppress a danger to a person’s life, body or health; and/or

c)   necessary to carry out a public task, or for exercising official authority.

If the personal data we collect from you is required to meet our legal obligations or to enter into an agreement with you, we may not be able to provide (or continue to provide) some or all of our products and services to you if you do not provide such personal data when requested.

2.   What personal data we collect, use or disclose

The type of personal data, namely personal data and sensitive personal data, which we collect, use or disclose, varies depending on the scope of products and/or services that you may have used or had an interest in. The type of personal data and sensitive personal data shall include but not limited to:

Category Examples of personal data
Personal details
 • Title
 • Given name, middle name, surname, hidden name (if any)
 • Gender
 • Date of birth
 • Age
 • Marital status
Contact details
 • Mailing address
 • E-mail address
 • Phone number
 • Mobile number
 • Facsimile number
 • Name of representatives or authorised persons/directors acting on behalf of our customers
 • Social media accounts including identifier for electronic communication
 • Business address
 • Business phone number
 • Contact details of reference person
Identification and authentication details
 • Photo
 • Identification card photo
 • Identification number, laser number (back of identification card)
 • Passport
 • Certificate/Alien ID
 • Driving licence
 • Signatures
 • Tax identification number
 • House registration
Employment details
 • Occupation
 • Employer’s details and workplace
 • Position
Financial details and data relating to your relationship with us
 • Data relating to products and/or services you use
 • Channels you use and ways you interact with us
 • Your customer status and transaction records
 • Data relating to your transactions, usage of products and/or services
Market research and marketing data
 • Customer survey
 • Data and opinions expressed when participating in market research (e.g. your responses to questionnaires, surveys, requests for feedbacks, and research activities)
 • Details of services you receive and your preferences
 • Inferences about you based on your interactions with us
 • Communication preferences and details or content of your communications with us
Geographic data and data relating to your device and your software, and technical details
 • IP address
 • Technical specifications and uniquely identifying data (e.g. location, web beacon, log, device ID and type, network, connection details, access details, access date and times, duration of usage, and cookies, search history, browsing details, IMEI (International Mobile Equipment Identity) of mobile phone or other unique device identifier, details relating to mobile phone, and other technology on devices you use)
 • Location of the ATMs you use under the cash withdrawal service provided by the Company and its business partner
Investigation data
 • Data for due diligence checks (e.g. data relating to Know Your Customer (KYC) or Customer Due Diligence (CDD))
 • Data for risk management or Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) checks
Usage details
 • Data relating to your usage of websites, products and services
Data concerning security
 • Visual images
 • Personal appearance
 • Detection of any suspicious or unusual activity
 • CCTV images or recordings
 • Video recordings
Sensitive personal data
 • Religion as shown in the identification card
 • Blood type as shown in the identification card
 • Biometric data (e.g. face recognition, fingerprint, voice recognition and retina recognition) (if any)
Other data
 • Records of correspondence and other communications between you and us, in whatever manner and form, including but not limited to phone, email, live chat and instant messages and social media communications
 • Data that you provide to us through any channels
3.   Sources of your personal data

Normally, we will collect your personal data directly from you, but sometimes we may get it from other sources, in such case we will ensure the compliance with the PDPA.

Personal data we collect from other sources may include but not limited to:

a)   Data obtained by us from companies in SCBX Group, business partners, and/or any other persons who we have legal relationship with;

b)   Data obtained by us from corporate customers as you are director, authorised person, attorney, representative or contact person; and/or

c)   Data obtained by us from the relevant governmental authorities, regulatory authorities and/or third-party service providers (e.g. data that is publicly available, data that relates to transactions.

In case you have given any personal data of any other person to us in executing transactions with us or any purposes, you shall notify such person of the details relating to the collection, use and disclosure of personal data and rights under this privacy notice. In addition, you shall obtain consent from such person (if necessary) or relied on another legal basis to provide personal data to us.

4.   Your rights

The PDPA aims to give you more control of your personal data. You can exercise your rights under the PDPA, details as specified below, through the channels prescribed by us:

4.1.  Right to access and obtain copy

You have the right to access and obtain copy of your personal data retained by us, unless we are entitled to reject your request under the laws or court orders, or if such request will adversely affect the rights and freedoms of other individuals.

4.2   Right to rectification

You have the right to rectify your inaccurate personal data or to update your incomplete personal data.

4.3   Right to erasure

You have the right to request us to delete, destroy or anonymise your personal data, unless there are certain circumstances where we have the legal grounds to reject your request.

4.4   Right to restrict

You have the right to request us to restrict the use of your personal data under certain circumstances (e.g. when we are pending examination process in accordance with your request to rectify your personal data or to object the collection, use or disclosure of your personal data, or you request to restrict the use of personal data instead of the deletion or destruction of personal data which is no longer necessary as you have necessity to retain it for the purposes of establishment, compliance, exercise or defense of legal claims).

4.5   Right to object

You have the right to object the collection, use or disclosure of your personal data in case we proceed with legitimate interests basis or for the purpose of direct marketing, or for the purpose of scientific, historical or statistic research, unless we have legitimate grounds to reject your request (e.g. we have compelling legitimate ground to collect, use or disclose your personal data, or the collection, use or disclosure of your personal data is carried out for the establishment, compliance, or exercise legal claims, or for the reason of our public interests).

4.6   Right to data portability

You have the right to receive your personal data in case we can arrange such personal data to be in the format which is readable or commonly used by ways of automatic tools or equipment, and can be used or disclosed by automated means. Also, you have the right to request us to send or transfer your personal data to third party, or to receive your personal data which we sent or transferred to third party, unless it is impossible to do so because of the technical circumstances, or we are entitled to legally reject your request.

4.7   Right to withdraw consent

You have the right to withdraw your consent that has been given to us at any time pursuant to the methods and means prescribed by us, unless the nature of consent does not allow such withdrawal. The withdrawal of consent will not affect the lawfulness of the collection, use, or disclosure of your personal data based on your consent before it was withdrawn.

You can review and change your consent to use or disclose your personal data for marketing purposes through channels as specified in No. 11 below or other channels prescribed by us in the future.

4.8   Right to lodge a complaint 

You have the right to make a complaint with the Personal Data Protection Committee or their office in the event that we do not comply with the PDPA.

5.   How we share your personal data

We may disclose your personal data to the following parties under the provisions of the PDPA:

a)   companies in SCBX Group, business partners and/or other persons that we have the legal relationship, including our directors, executives, employees, staffs, contractors, representatives, advisors and/or such persons’ directors, executives, employees, staffs, contractors, representatives, advisors;

b)   the relevant governmental authorities and/or supervisory or regulatory authorities (g. the Anti-Money Laundering Office, the Ministry of Digital Economy and Society, the Thai Revenue Department, the Department of Provincial Administration);

c)   suppliers, agents and other entities (e.g. external auditors, depositories, document warehouses, domestic and overseas financial institutions) where the disclosure of your personal data has a specific purpose and under lawful basis, as well as appropriate security measures;

d)   any relevant persons as a result of activities relating to selling rights of claims and/or assets, restructuring or acquisition of any of our entities, where we may transfer our rights to; any persons with whom we are required to share data for a proposed sale, reorganisation, business transfer, financial arrangement, asset disposal or other transaction relating to our business and/or assets used in our business operation;

e)   debt collection agencies, lawyers, fraud prevention agencies, courts, authorities or any persons whom we are required or permitted by laws, regulations, or orders to share personal data;

f)   third parties providing services to us (e.g. IT service providers, market analysis and benchmarking service providers, cloud computing service providers, including but not limited to agents or subcontractors acting on our behalf);

g)   social media service providers (in a secure format) or other third-party advertisers so they can display relevant messages to you and others on our behalf about our products and/or services;

h)   third-party security providers;

i)   other persons that provide you with benefits or services associated with our products or services; and/or

j)   your attorney, sub-attorney, authorized persons or legal representatives who have lawfully authorized power.

6.   International transfer of personal data

The nature of the modern technology business is global and under certain circumstances it is necessary for us to send or transfer your personal data internationally (e.g. transferring data to companies in SCBX Group or to cloud server overseas for the purpose of the provision of services). When sending or transferring your personal data, we will always exercise our best effort to have your personal data transferred to our reliable business partners, service providers or other recipients by the safest method in order to maintain and protect the security of your personal data.

If the destination countries do not have adequate data protection standard, we will proceed to transfer personal data as specified by the PDPA and will put in place the protection measures of such personal data as necessary and appropriate.

7.   Retention period of personal data

We will maintain and keep your personal data while you are our customer and once you has ended the relationship with us, we will only keep your personal data for a period of time that is appropriate and necessary for each type of personal data and for the purposes as specified by the PDPA.

The period we keep your personal data will be linked to the prescription period or the period under the relevant laws and regulations (e.g. Anti-Money Laundering Laws, Counter-Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass Destruction Financing Laws, Accounting Laws, Tax Laws, Labour Laws and other laws to which we are subject both in Thailand and in other countries). In addition, we may need to retain records of CCTV surveillance in our office to prevent fraud and to ensure security, including investigating suspicious transactions which you or related persons may inform us.

8.   Use of Cookies

We may collect and use cookies and similar technologies when you use our products and/or services. This includes when you use our websites or proceed with the transaction using our system.

The collection of such cookies and similar technologies helps us recognise you, remember your preferences and customise how we provide our products and/or services to you. We may use cookies for a number of purposes (e.g. enabling and operating basic functions, helping us understand how you interact with our websites or emails, or enabling us to improve your online experiences or our communications with you, particularly, to ensure that online adverts displayed to you will be more relevant to you and of your interests), for details please see Cookie Notice.

9.   Use of personal data for original purposes

We are entitled to continue collecting and using your personal data, which has previously been collected by us before the effectiveness of the PDPA in relation to the collection, use and disclosure of personal data, in accordance with the original purposes. If you do not wish us to continue collecting and using your personal data, you may notify us to withdraw your consent at any time.

10.   Security

We endeavour to ensure the security of your personal data through our internal security measures and strict policy enforcement. The measures extend from data encryption to firewalls. We also require our staff and third-party contractors to follow our applicable privacy standards and policies and to exercise due care and measures when using, sending or transferring your personal data.

11.   How to contact us

If you have any questions or would like more details about our privacy notice, please contact us through the following channels:

  • SCB Tech X Company Limited

our office located at 21st Floor SCB Park Plaza, West B Tower, 19 Rutchadapisek Road, Chatuchak Sub-district, Chatuchak District, Bangkok 10900.

  • our Data Protection Officer by writing to E-mail: tx.dpo@scbtechx.io or our address as specified above.

If you would like to exercise your rights in accordance with PDPA, please contact us through our Data Protection Officer by writing to E-mail: tx.dpo@scbtechx.io

12.   Changes to this privacy notice

We may change or update this privacy notice from time to time and we will inform the updated privacy notice at our website https://scbtechx.io.

Version August 2022