นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และตระหนังถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มอบไว้ให้แก่บริษัทด้วยความไว้วางใจ บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมทั้งความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างดี เพื่อให้ท่านเชื่อมั่นว่าบริษัทมีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงจัดทำประกาศข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประเภทข้อมูล และวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก สิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัท

Privacy Policy

SCB Tech X Company Limited, gives highest priority to the protection of personal data and your personal information is important to us. That’s why we do so much to protect your information. We are committed to protecting the integrity of your Personal Data and privacy to assure you that we collects, uses , or discloses your Personal Data with transparency and accountability in accordance with the Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (“PDPA”), relevant laws and regulations. We has prepared this Privacy Notice to inform you about how we collect, use or disclose your personal data, what and why we collect, use or disclose your personal data, how long we hold it, who we disclose it to, your rights, what steps we will take to make sure your personal data stays private and secure, and how you can contact us.