ประกาศความเป็นส่วนตัว

ประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด (“เรา”) ให้ความสำคัญสูงสุดกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนตัวของท่านมีความสำคัญต่อเรา เราจึงปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเต็มที่ เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลมีความสมบูรณ์ครบถ้วน พร้อมกับการปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน เพื่อให้มั่นใจว่าเราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“PDPA”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประเภทข้อมูล และวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก สิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อกับบริษัท

Use and Management of cookies

We use cookies and other similar technologies on our website to enhance your browsing experience. For more information, please visit our Cookies Policy.

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.