ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างระมัดระวัง เนื่องจากข้อตกลงต่อไปนี้มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างบุคคลที่เข้าถึงเวปไซต์ (“ท่าน”) หรือ (“ของท่าน”) และบริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด (“บริษัท ฯ”) และใช้บังคับกับการใช้งานเว็บไซต์นี้และข้อมูลที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านรับทราบว่าท่านได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้และท่านตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้ โปรดอย่าใช้งานเว็บไซต์นี้หากท่านไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้

1. ข้อตกลงระหว่างท่านและบริษัท ฯ
เว็บไซต์ของบริษัท ฯ อาจประกอบด้วยเว็บเพจต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัท ฯ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 19 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เวสท์ บี ชั้นที่ 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (“เว็บไซต์ของบริษัท ฯ”) การใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ฯ อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านจะต้องตกลงและยอมรับข้กำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยไม่แก้ไขประการใดทั้งสิ้น การที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ย่อมก่อให้เกิดความผูกพันทางกฎหมายตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ หากท่านไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้ โปรดอย่าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ฯ

2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้
บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ฯ อย่างสม่ำเสมอ การที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ฯ อย่างต่อเนื่องย่อมถือว่าท่านรับทราบและตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขงการใช้งานที่ได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

3. การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ในการใช้บริการกับบริษัท ฯ บริษัท ฯ จะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ/หรือของบุคคลอื่นใดที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้แก่บริษัท ฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการและเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัท ฯ โดยท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่บริษัท ฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ฯ ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ที่ https://scbtechx.io และ/หรือ ช่องทางที่บริษัท ฯ กำหนด หรือตามที่บริษัท ฯ จะเปลี่ยนแปลงในภายหน้าและแจ้งให้ท่านทราบโดยประกาศในเว็บไซต์ดังกล่าว และ/หรือ ช่องทางที่บริษัท ฯ กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ท่านมีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย

4. การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ
บริษัท ฯ อาจเชื่อมต่อเว็บไซต์นี้กับเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัท ฯ เพื่อให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ท่านเท่านั้น การที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์เหล่านั้นย่อมเป็นความเสี่ยงของท่านและบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล สินค้า หรือบริการที่แสดง หรือเสนอบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกใดๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัท ฯ ไม่ให้คำรับประกัน คำรับรอง หรือคำแนะนำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล สินค้า หรือบริการใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว และบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความบกพร่อง หรือการผิดสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการใดๆ ที่ปรากฏ หรือโฆษณาบนเว็บไซต์เหล่านั้น บริษัท ฯ ไม่มีข้อตกลง หรือสัญญาใดๆ กับเว็บไซต์อื่นดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงของท่านกับเว็บไซต์อื่นดังกล่าวนั้น
การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ใดๆ ที่บริษัท ฯ จัดให้มีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านเท่านั้น บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อความผิดพลาด หรือการทำงานผิดปกติที่เกิดจาก หรือเป็นผลมาจากซอฟท์แวร์ที่ท่านได้ดาวน์โหลด ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น โปรดตระหนักด้วยว่าการใช้ซอฟท์แวร์ที่ท่านได้ดาวน์โหลดจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวได้ ท่านอาจถูกถือว่าเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นของผู้ให้บริการซอฟท์แวร์ดังกล่าว ในกรณีเช่นว่านั้น บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ท่านไม่ว่าในกรณีใด โปรดทราบว่าเมื่อท่านได้เชื่อมต่อไปยังกับเว็บไซต์อื่นใดดังกล่าวแล้ว ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายการใช้บริการเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าไปเยี่ยมชม

5. การชดใช้ค่าเสียหาย
ท่านตกลงว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัท ฯ สำหรับข้อเรียกร้อง ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และความเสียหายใดๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับศาล) ที่บริษัท ฯ ต้องรับภาระหรือเกิดขึ้นแก่บริษัท ฯ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ฯ โดยไม่ถูกต้องเหมาะสม หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้

6. เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
ข้อมูลใดๆ ที่ระบุ หรือแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท ฯ เป็นทรัพย์สินของบริษัท ฯ และของบุคคลภายนอก (แล้วแต่กรณี) เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และสัญลักษณ์ทั้งหมดที่อ้างอิง หรือแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท ฯ(“เครื่องหมายการค้า”) ให้หมายความรวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และสัญลักษณ์ใดๆ ของบริษัท ฯ และของบุคคลภายนอก โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงว่าเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และสัญลักษณ์ดังกล่าวได้มีการจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่
ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้จะถือว่าเป็นการอนุญาต หรือการให้สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่บริษัท ฯ อาจมีอันเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ บริษัท ฯ ไม่อนุญาตหรือให้สิทธิในการใช้ข้อมูลและเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่กล่าวข้างต้น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ฯ หรือจากบุคคลภายนอก (แล้วแต่กรณี) เว็บไซต์ของบริษัท ฯ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และไม่อาจถูกแก้ไข ทำซ้ำ ทำสำเนา ดาวน์โหลด ส่งผ่าน (ไม่ว่าในรูปแบบใดหรือโดยวิธีการใด) หรือใช้ในลักษณะใดก็ตาม เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ฯ ก่อน

7. การบอกเลิกข้อตกลง การจำกัดการเข้าใช้งาน และการห้ามใช้งาน
บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกข้อตกลงนี้ หรือการยกเลิกการเข้าใช้งานของท่านในเว็บไซต์ของบริษัท ฯ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือด้วยเหตุอื่นใดตามที่บริษัท ฯ เห็นสมควร
ท่านจะต้องไม่ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ฯ เพื่อวัตถุประสงค์ใดที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้ และต้องไม่ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ในลักษณะใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่สามารถใช้การได้ หรือเกิดความบกพร่องแก่เว็บไซต์ของบริษัท ฯ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ท่านจะต้องไม่รบกวนการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ฯ หรือของบุคคลอื่นใด และต้องไม่พยายามเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท ฯ บัญชีผู้ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัท ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าด้วยวิธีการเจาะฐานข้อมูล (hacking) ทำลายรหัสผ่าน (password mining) หรือวิธีการอื่นใด

8. ข้อสงวนสิทธิ์ในความรับผิด
ข้อมูล สินค้า และบริการที่รวมอยู่ใน หรือที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท ฯ อาจไม่ถูกต้อง หรือมีความผิดพลาดในการแสดงรายละเอียด บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของบริษัท ฯ และข้อมูลที่ระบุบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินใจส่วนบุคคล ทางกฎหมาย หรือทางการเงินไม่ควรขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ท่านได้รับทางเว็บไซต์ของบริษัท ฯท่านควรปรึกษาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อขอคำแนะนำที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของท่าน
บริษัท ฯ ไม่รับรอง หรือรับประกันไม่ว่ากรณีใด ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง หรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ความพร้อม และเวลาที่เหมาะสม การไม่มีไวรัส หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตราย รวมทั้งความถูกต้องของข้อมูล ซอฟท์แวร์ สินค้าและภาพกราฟฟิกที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม (รวมทั้งความสูญเสีย หรือความเสียหายพิเศษ หรือที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง) จากการที่ท่านใช้เว็บไซต์ของบริษัท ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัท ฯ จะไม่รับประกันว่าข้อมูล หรือรายงานทางเศรษฐกิจใดๆ เป็นข้อมูล หรือรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเป็นปัจจุบัน
ท่านตกลงว่าบริษัท ฯ จะไม่ต้องรับผิดชอบ หรือรับผิดต่อการเข้าถึงข้อมูล หรือธุรกรรมของท่านบนเว็บไซต์ของบริษัท ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต

9. กฎหมายที่ใช้บังคับ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย โดยไม่คำนึงถึงหลักการที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของกฎหมาย และข้อพิพาทใดๆ จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลไทย ท่านตกลงว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างท่านกับบริษัท ฯ อันเป็นผลมาจากข้อตกลงนี้ หรือการใช้เว็บไซต์ของบริษัท ฯ ของท่านนี้ไม่ถือว่าเป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การจ้างงาน หรือตัวแทนระหว่างท่านและบริษัท ฯ แต่อย่างใด

Use and Management of cookies

We use cookies and other similar technologies on our website to enhance your browsing experience. For more information, please visit our Cookies Policy.

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.