eKYC in Banking: พลิกโฉมการยืนยันตัวตนแบบดั้งเดิมของลูกค้า

ไทย

การถือกําเนิดของเทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานของธนาคารหรือสถาบันการเงินไปอย่างสิ้นเชิง ส่งผลให้เกิดความสะดวก มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น หนึ่งในความก้าวหน้าที่สําคัญของธนาคารหรือสถาบันการเงินคือการนํากระบวนการรู้จักตัวตนลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกกันว่า eKYC มาใช้ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นกระบวนการดิจิทัลของขั้นตอน Know Your Customer (KYC) แบบดั้งเดิม ทําให้สถาบันการเงินสามารถยืนยันตัวตนของลูกค้าจากระยะไกลได้ โดยไม่ต้องใช้เอกสาร หรือเดินทางไปยังจุด Touch Point ด้วยตนเอง

 

ทําความเข้าใจเกี่ยวกับ eKYC
eKYC เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ธนาคารและสถาบันการเงินสามารถยืนยันตัวตนของลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลทางการเงินของลูกค้าผ่านวิธีการดิจิทัล เช่น แอปพลิเคชันมือถือหรือเว็บไซต์ โดยข้อมูลนี้จะถูกตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น บัตรประจําตัวที่ออกโดยรัฐบาลและข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลประจําตัวของลูกค้านั้นถูกต้อง


องค์ประกอบที่สําคัญของ eKYC ของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

 1. การตรวจสอบไบโอเมตริกซ์: หนึ่งในองค์ประกอบหลักของ eKYC คือการตรวจสอบไบโอเมตริกซ์ซึ่งรวมถึงการจดจําใบหน้าการสแกนลายนิ้วมือ และการสแกนม่านตา สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลประจําตัวของแต่ละบุคคลตรงกับข้อมูลที่ให้ไว้
 2. การตรวจสอบเอกสาร: ระบบ eKYC ใช้เทคโนโลยี Optical Character Recognition (OCR) เพื่อดึงข้อมูลจากเอกสารทางการ เช่น หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ หรือบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่งสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ไปเช็คกับฐานข้อมูลของส่วนกลางได้
 3. การตรวจสอบฐานข้อมูล: ระบบ eKYC สามารถเปรียบเทียบข้อมูลลูกค้ากับฐานข้อมูลของรัฐบาล และเครดิตบูโรได้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

 

ประโยชน์ของการนำ eKYC เข้ามาใช้กับธนาคารหรือสถาบันการเงิน

 1. เปลี่ยนประสบการณ์ของลูกค้า: eKYC ช่วยลดความยุ่งยากในกระบวนการ Onboarding เนื่องจากลูกค้าสามารถเปิดบัญชีหรือเข้าถึงบริการของธนาคารได้จากที่บ้าน สิ่งนี้ช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับประสบการณ์ของลูกค้าและลดความจําเป็นในการใช้เอกสาร และการเดินทางไปยังธนาคารหรือสถาบันการเงิน
 2. ประสิทธิภาพและการลดต้นทุน: กระบวนการ KYC แบบดั้งเดิมอาจใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง แต่ eKYC ทําให้กระบวนการตรวจสอบการยืนยันตัวตนเป็นไปโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ประหยัดเวลา และทรัพยากรทั้งในส่วนของลูกค้าและธนาคาร
 3. ลดการฉ้อโกงและความเสี่ยง: eKYC ทําให้บุคคลทําการโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวและการฉ้อโกงได้ยากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธนาคารหรือสถาบันการเงินรวมทั้งลูกค้า สามารถลดความเสี่ยงของการทําธุรกรรมที่อาจเกิดการฉ้อโกงขึ้น
 4. การปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านกฎระเบียบ: กระบวนการ eKYC ช่วยให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎระเบียบในท้องถิ่นและระหว่างประเทศซึ่งกําหนดให้มีการตรวจสอบตัวตนของลูกค้าเพื่อป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย

 

ความท้าทายของ eKYC ต่อธนาคารหรือสถาบันการเงิน

 1. ความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล: ธนาคารหรือสถาบันการเงินต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของลูกค้า
 2. การเข้าถึงเทคโนโลยี: แม้ว่า eKYC จะสะดวก แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือด้อยโอกาสที่ขาดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
 3. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ: แต่ละประเทศมีกฎระเบียบที่แตกต่างกันเกี่ยวกับ eKYC ธนาคารที่ดําเนินงานในหลายเขตอํานาจศาลต้องตรวจสอบเกี่ยวกับกฎระเบียบที่ซับซ้อน


eKYC ต่อธนาคารหรือสถาบันการเงินแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างก้าวกระโดดครั้งสําคัญของอุตสาหกรรมการเงิน มีข้อดีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า การประหยัดต้นทุน และลดความเสี่ยงในการฉ้อโกง อย่างไรก็ตามธนาคารหรือสถาบันการเงินยังต้องมีการจัดการกับความปลอดภัยของข้อมูล การเข้าถึง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

💻 ท้ายนี้บริษัท SCB TechX พร้อมให้คำปรึกษาและสามารถแนะนำโซลูชัน eKYC ที่ตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างตรงจุด โดยมีบริการดังนี้

 1. Liveness & Optical Character Recognition (OCR): บริการตรวจสอบผู้ใช้บริการกับบุคคลในบัตรประชาชนว่าเป็นบุคคลเดียวกันจริงหรือไม่ พร้อมเปลี่ยนภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้ใช้บริการให้เป็นข้อมูลดิจิทัลได้ทันที เพื่อลดขั้นตอนในการกรอกข้อมูลของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่
 2. Liveness & Face Recognition: บริการตรวจสอบว่าผู้ใช้บริการกับบุคคลในภาพถ่ายเป็นบุคคลคนเดียวกันหรือไม่ โดยใช้ภาพถ่ายและระบบ Face Recognition เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับรูปในบัตรประชาชน
 3. DOPA Gateway: ตรวจสอบข้อมูลบัตรประชาชนของผู้ใช้บริการว่าตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองหรือไม่
 4. NDID Proxy: เชื่อมต่อแพลตฟอร์มดิจิทัลไอดีเพื่อยืนยันตัวตนแบบ Cross Platform ช่วยให้ธุรกิจไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ NDID โดยตรง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อและดูแลระบบ


📍 หากสนใจระบบยืนยันตัวตน eKYC ของ SCB TechX เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษา พร้อมทั้งช่วยประเมินความพร้อมของระบบในการใช้งาน eKYC โดยสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
Email: contact@scbtechx.io
Website: https://scbtechx.io/th/services-products/ekyc/
Facebook: https://www.facebook.com/scbtechx/
LinkedIn: www.linkedin.com/company/scb-tech-x/
Medium: https://medium.com/scb-techx

 

Related Content

 • ทั้งหมด
 • Blogs
 • Insights
 • News
 • Uncategorized
  •   Back
  • Blockchain
  • Finance
  • Tech innovation
  •   Back
  • Leadership
  • PointX Products
  • Events
  • Others
  • Joint ventures
  • Partnership
  • Services & Products
  •   Back
  • Data Science
  • Careers
  • Lifestyle
  • Product
  • Strategy
  • Technology
  • User Experience

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.