Strategic AI Adoption for Businesses – A Guide to Purposeful Integration with the 6Ps Framework

ไทย

Artificial Intelligence (AI) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นหนึ่งนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างโอกาสในการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและสร้างความได้เปรียบทางกลยุทธ์แก่งธุรกิจได้ ในฐานะบริษัทผู้ในนำด้านการให้บริการและให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี เราได้พัฒนาคู่มือแนวคิดและคำแนะนำ ที่ช่วยให้คุณเข้าใจและเส้นทางการนำ AI ไปใช้ในธุรกิจได้อย่างถูกต้องผ่าน 6P Framework ที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างเป็นระบบได้แก่


Purpose – ภารกิจ: องค์กรต้องเริ่มต้นด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ของการนำ AI เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของธุรกิจ โดยการเลือกเป้าหมายให้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและโอกาสที่เป็นปัจจัยในการเสริมความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนนวัตกรรม

People – บุคคลากร: ความสำเร็จในการนำ AI มาใช้งานในองค์กรขึ้นอยู่กับการยอมรับความเปลี่ยนแปลง การฝึกอบรม และความร่วมมือระหว่างกลุ่มงาน เราต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการทำงาน การจัดการการเปลี่ยนแปลง และการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการนำ AI ไปใช้

Processes – กระบวนการ: การระบุและเลือกกระบวนการธุรกิจที่สำคัญเพื่อการประยุกต์ AI เป็นปัจจัยที่สำคัญมาก โดยองค์กรควรที่จะต้องมีการสรุปข้อมูลของกระบวนการธุรกิจต่างๆ เพื่อเลือกกระบวนการการทำงานในปัจจุบันที่ขาดประสิทธิภาพ แล้วนำ AI มาใช้ปรับปรุงกระบวนการเหล่านั้นเพื่อให้สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงและผลเชิงบวกที่ประเมินผลได้อย่างชัดเจน

Privacy – ความเป็นส่วนตัว: ในการใช้งาน AI ต้องมีการประมวลผลข้อมูลต่างๆเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการจัดการข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร้างควาามปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้องค์กรสามารถนำ AI มาใช้ในการพัฒนาและเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน

Performance – ประสิทธิผล: การวัดผลของระบบ AI เป็นสิ่งสำคัญในการประเมินผลกระทบทางธุรกิจ โดยการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่สอดคล้องกับกรอบการใช้งาน ทำการประเมินอย่างเป็นความเป็นระยะ และสร้างการกระบวนการสะท้อนความเห็นกลับมาเพื่อพัฒนาต่อยอด (Feedback loop) เพื่อให้องค์กรสามารถบริหารประสิทธิผลของการนำ AI มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Partnership – พันธมิตร: การนำ AI มาใช้มีขั้นตอนที่ซับซ้อนซึ่งยากต่อองค์กรต่างๆที่ขาดความเชี่ยวชาญ ดังนั้นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และการมีบริษัทคู่ค้าที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน AI ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบต่างๆบน Cloud และความเชี่ยวชาญในการให้บริการระบบที่มีความปลอดภัยสูง เป็นต้น จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความสามารถในส่วนต่างๆ รวมไปถึงทำให้การนำ AI มาใช้ในองค์กรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น


คู่มือนี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้ธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ใช้ประกอบการพิจารณาเป็นแนวทางในการนำ AI ไปใช้อย่างรอบคอบโดยให้ความสำคัญกับการสร้างค่าที่ต่อเนื่องและการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนในการใช้งาน AI ผ่านกรอบการใช้งาน 6P ที่ระบุไว้ ซึ่งจะช่วยให้องค์การสามารถการวางกลยุทธ์ในการนำ AI ไปใช้งานได้อย่างมั่นใจ

เมื่อองค์กรของคุณต้องการเริ่มต้นนำ AI มาใช้งานหรือปรับปรุงการทำงานผ่านการใช้งาน AI เราพร้อมให้คำปรึกษาและบริการจากผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยให้การนำ AI ไปใช้ในองค์กรของคุณได้อย่างมีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จนประสบความสำเร็จ

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มภาษาอังกฤษที่นี่

Related Content

 • ทั้งหมด
 • Blogs
 • Insights
 • News
  •   Back
  • Careers
  • Data Science
  • Lifestyle
  • Product
  • Strategy
  • Technology
  • User Experience
  • xPlatform
  • DevOps
  •   Back
  • PointX Products
  • Events
  • Others
  • Leadership
  • Partnership
  • Services & Products
  • Joint ventures
  •   Back
  • Blockchain
  • Finance
  • Tech innovation

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.