ประกาศความเป็นส่วนตัว

ประกาศความเป็นส่วนตัว
บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด

บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด (“บริษัท”) หรือ (“เรา”) หรือ (“ของเรา”) ใส่ใจในความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเรา จึงจัดให้มีประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อลูกค้าเราได้รับทราบถึงนโยบายของเรา เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (“ท่าน”) หรือ (“ของท่าน”) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“PDPA”) กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ประกาศความเป็นส่วนฉบับตัวนี้แจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประเภทข้อมูลและวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล และ/หรือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก สิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อเรา

 

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

 

(1) ลูกค้าของเรา

 • ลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา: ลูกค้าเดิมและลูกค้าปัจจุบันของเราซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
 • ลูกค้าซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจ: กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง พนักงาน และผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกค้าซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจเดิมและปัจจุบัน รวมถึงบุคคลธรรมดาอื่นที่มีอำนาจในการกระทำการแทนลูกค้าซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจ ในการนี้เราขอแนะนำให้ลูกค้าองค์กรธุรกิจดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนและบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องทราบถึงประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา

(2) บุคคลที่ไม่ใช่ลูกค้าของเรา

บุคคลดังกล่าวรวมถึงบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการจากเรา แต่เราอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น บุคคลที่ได้เข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของเรา (ถ้ามี) หรือเข้าสำนักงานของบริษัท กรรมการ หรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายของนิติบุคคลที่ใช้บริการของเรา ที่ปรึกษาวิชาชีพ รวมถึงกรรมการ ผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นของเรา ตัวแทนโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลดังกล่าว และบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับเรา หรือลูกค้าของเรา)

 

ทั้งนี้ โปรดทราบว่าลิงก์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มของเราอาจนำท่านเข้าสู่แพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกได้ ซึ่งหากท่านได้เข้าสู่แพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกแล้วการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามประกาศความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกนั้นทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ เราขอแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจปะกาศความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเมื่อท่านเข้าใช้แพลตฟอร์มนั้น ๆ

 

1. เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่านอย่างไร

เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะกรณีที่จำเป็น หรือมีฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ซึ่งรวมถึงกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามฐานกฎหมาย ฐานการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้ทำไว้กับเรา ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย การดำเนินการตามฐานความยินยอมของท่าน และ/หรือ ภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่นๆ โดยวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของเรา ดังต่อไปนี้

 

1.1 ภาระหน้าที่ตามกฎหมายของเรา

เนื่องจากเราอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจ หน่วยงานตามกฎหมาย หรือหน่วยงานการกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระบียบจึงมีความจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ก) เพื่อปฏิบัติตาม PDPA และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
ข) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เราต้องปฏิบัติตาม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ) ซึ่งรวมถึงการดำเนินการตรวจสอบยืนยันตัวตน การตรวจสอบประวัติ การตรวจสอบเครดิต การทำความรู้จักลูกค้า (Know Your Customer (KYC)) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence (CDD)) และการตรวจสอบอื่น ๆ (รวมถึงการตรวจสอบจากฐานข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานกำกับดูแล และ/หรือ ข้อมูลบุคคลที่ถูกกำหนด) และการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ
ค) เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบและ/หรือคำสั่งของผู้มีอำนาจ (เช่น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งศาล คำสั่งของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ) 

 

1.2. สัญญาที่ท่านได้ทำไว้กับเรา

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำขอ และ/หรือ ข้อตกลงที่ท่านได้ทำไว้กับเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
ก) ดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญากับเรา และการให้บริการผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ และการส่งมอบผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการแก่ท่าน การให้คำแนะนำและการจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการใดๆ ของเรา ซึ่งหากไม่ได้ดำเนินการแล้วจะกระทบต่อการดำเนินการหรือการให้บริการของเรา หรือจะไม่สามารถให้บริการได้อย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง
ข)  ดำเนินการตามคำสั่งของท่าน (การตอบข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะของท่าน หรือการดำเนินการแก้ไขตามข้อร้องเรียนของท่าน)
ค)  ติดตาม หรือบันทึกการทำธุรกรรมของท่าน
ง)  จัดทำรายงานต่าง ๆ (เช่น แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต)
จ)  แจ้งเตือนผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการครบกำหนด
ฉ)  ประมวลผลใบสมัครหรือคำขอใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และ/หรือประมวลผลการทำธุรกรรมของท่าน และ/หรือดำเนินการและจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ และ/หรือการสัมมนา

ช)  เรียกชำระหนี้ที่ท่านค้างชำระอยู่กับเรา (เช่น ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้ชำระหนี้ และ/หรือค่าธรรมเนียมค้างชำระ) และ/หรือ
ซ)  บังคับสิทธิตามกฎหมาย หรือตามสัญญาของเรา

 

1.3. ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา
เราจะอ้างอิงฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยคำนึงถึงประโยชน์ของเรา หรือของบุคคลอื่นกับสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
ก)  บริหารกิจการของเรา และของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเอสซีบี เอกซ์ (เช่น กำกับตรวจสอบ บริหารจัดการความเสี่ยง บริหารการเงินและการบัญชี ตรวจสอบบัญชี บริหารจัดการภายในองค์กร เฝ้าระวัง ป้องกัน และตรวจสอบการทุจริต การฟอกเงิน การก่อการร้าย การประพฤติโดยมิชอบ หรือการก่ออาชญากรรมอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าองค์กรธุรกิจขอเราท ซึ่งอาจเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องดำเนินการ ทั้งนี้ รวมถึงการระบุตัวตนของท่านเพื่อป้องกันอาชญากรรมดังกล่าว)
ข) บริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเราและท่าน (เช่น ดูแลลูกค้า ประเมินความพึงพอใจ จัดการข้อร้องเรียน)
ค) รักษาความปลอดภัย (เช่น บันทึกภาพ CCTV ลงทะเบียน แลกบัตร และ/หรือ บันทึกภาพ ผู้ติดต่อก่อนเข้าบริเวณสถานที่ของเรา
ง) พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และระบบงานต่างๆ ของเรา เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการของเรา และ/หรือ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการตอบสนองความต้องการของท่าน โดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
จ) บันทึกภาพนิ่ง และ/หรือ เสียงเกี่ยวกับการจัดประชุม อบรม หรือ สัมมนา
ฉ) กรณีลูกค้าซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจของเรา เราจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน หรือตัวแทน
ช) ดำเนินการเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจของเรา

ซ) จัดการข้อเรียกร้องและข้อพิพาท ฟ้องร้องดำเนินคดีและดำเนินกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ฌ) ติดต่อท่านก่อนที่ท่านจะเข้าทำสัญญากับเรา

ญ) ประเมินความเหมาะสม และ/หรือ คุณสมบัติของผู้ใช้แพลตฟอร์มของเรา

ฎ) ป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (เช่น การเฝ้าติดตามข้อมูลการใช้เครือข่าย (network activity logs) การระบุเหตุการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย (security incidents) การดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล และการป้องกันอื่นใดต่อการกระทำที่ประสงค์ร้าย หลอกลวง ฉ้อฉล หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย)

ฏ) ปฏิบัติตามกฎหมายต่างประเทศที่ใช้บังคับ

ฐ) ทำวิจัย วางแผน และทำการวิเคราะห์ทางสถิติ (เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมิน การสอบถามและรายงานเกี่ยวกับบริการของเราและพฤติกรรมของท่าน)

ฑ) จัดโครงการ หรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย การประชุม สัมมนา และการเยี่ยมชมองค์กรต่าง ๆ (company visits)

ฒ) อำนวยความสะดวกแก่การตรวจสอบทางบัญชีซึ่งกระทำโดยผู้สอบบัญชี

ณ) รับบริการจากที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือที่ปรึกษาอื่นใด ซึ่งแต่งตั้งโดยท่านหรือเรา

ด) ในกรณีที่มีการขาย การโอน การควบกิจการ การฟื้นฟูกิจการ หรือเหตุการณ์ในทำนองเดียวกัน เราอาจเปิดเผยและโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกรายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมนั้น ๆ

ต) เก็บรักษา และแก้ไขปรับปรุงรายชื่อของลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน (ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) และจัดเก็บสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีการอ้างถึงท่านในเอกสารดังกล่าว และ/หรือ

ถ) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางธุรกิจอันสมควร (เช่น การจัดการ การอบรม การตรวจสอบ การรายงาน การควบคุมหรือบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์และวางแผนสถิติและแนวโน้ม หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคลึงกัน การจัดให้มีการควบคุมทางธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้และทำให้เราสามารถระบุและแก้ไขปัญหาในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT systems) ของเราเพื่อให้มีความปลอดภัย การพัฒนา จัดให้มี ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT systems) ของเรา)

 

1.4. ความยินยอมของท่าน

ในบางกรณี เราอาจมีการขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด และ/หรือ เพื่อให้เราสามารถให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
ก) มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (sensitive personal data) (เช่น ใช้ข้อมูลการจดจำใบหน้า (face recognition) หรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน (ซึ่งในบัตรดังกล่าวจะมีข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน ได้แก่ ศาสนา และ/หรือกรุ๊ปเลือดอยู่) ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่านก่อนการทำธุรกรรมและการดำเนินการทำความรู้จักลูกค้า (Know Your Customer))
ข) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลใดๆ ของท่านไปวิจัยและวิเคราะห์เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท่านอย่างแท้จริง
ค) ติดต่อท่านเพื่อให้คำปรึกษาและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราที่ท่านอาจจะสนใจ (ในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมตาม PDPA)
ง) เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลใด ๆ ของท่าน ให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเอสซีบี เอกซ์ ตามที่ระบุใน https://www.scbx.com/en/affiliates-financial-business-group.html และพันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) วิจัย ทำข้อมูลสถิติ พัฒนา วิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ บริการ และสิทธิประโยชน์ที่ตอบสนองความต้องการของท่าน และ (2) ติดต่อท่านเพื่อเสนอหรือจัดให้มีผลิตภัณฑ์ บริการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่ท่าน
จ) ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (sensitive personal data) ของท่านไปยังต่างประเทศ ซึ่งอาจมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ (เว้นแต่เป็นกรณีที่ PDPA กำหนดให้สามารถดำเนินการได้ภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่น ๆ หรือโดยไม่ต้องได้รับความยินยอม)
ฉ) กรณีท่านเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) (เว้นแต่เป็นกรณีที่ PDPA กำหนดให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม) และ/หรือ
ช)  การดำเนินการอื่นที่บริษัทต้องได้รับความยินยอมของท่าน

 

1.5. ฐานการประมวลผลข้อมูลตามกฎหมายอื่น ๆ
นอกเหนือไปจากฐานทางกฎหมายข้างต้น เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่นดังต่อไปนี้
ก) จัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ (ฐานจดหมายเหตุ/วิจัย/สถิติ)ข) ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (ฐานประโยชน์ที่สำคัญต่อชีวิต) และ/หรือ
ค) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฐานประโยชน์สาธารณะ)
หากข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านมีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายของเรา หรือเพื่อการเข้าทำสัญญากับท่าน เราอาจจะไม่สามารถให้บริการ (หรือดำเนินการเพื่อให้บริการต่อไป) ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางส่วนหรือทั้งหมดของเราแก่ท่านได้ หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นแก่เราเมื่อเราร้องขอ

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขอบเขตของผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการที่ท่านอาจเคยใช้หรือสนใจ โดยมีทั้งข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้

 

ประเภทข้อมูลตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล
รายละเอียดส่วนบุคคล
 • คำนำหน้าชื่อ

 • ชื่อ, ชื่อกลาง, นามสกุล, นามแฝง (หากมี)

 • เพศ

 • วันเดือนปีเกิด

 • อายุ

 • สถานภาพสมรส

รายละเอียดการติดต่อ
 • ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์
 • ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • หมายเลขโทรสาร
 • ชื่อของตัวแทนหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนในนามของลูกค้า
 • บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ซึ่งรวมถึง และสิ่งระบุตัวตนสำหรับ การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ที่อยู่สำหรับการติดต่อทางธุรกิจ
 • หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อทางธุรกิจ
 • รายละเอียดการติดต่อของบุคคลอ้างอิง
รายละเอียดที่ใช้ในการระบุตัวตนและการยืนยันตัวตน
 • ภาพถ่าย
 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
 • เลขประจำตัวประชาชน, เลข laser (ด้านหลังบัตรประจำตัวประชาชน)
 • หนังสือเดินทาง
 • หนังสือสำคัญ, บัตรประจำตัวคนต่างด้าว
 • ใบอนุญาตขับรถ
 • ลายมือชื่อ
 • หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • ทะเบียนบ้าน
รายละเอียดการทำงาน
 • อาชีพ
 • รายละเอียดเกี่ยวกับนายจ้างและสถานที่ทำงาน
 • ตำแหน่งงาน
รายละเอียดทางการเงินและข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของท่านกับเรา
 • ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการต่างๆ ที่ท่านใช้อยู่
 • ช่องทางและวิธีการที่ท่านปฏิสัมพันธ์กับเรา
 • สถานะความเป็นลูกค้าของท่าน และ บันทึกการทำธุรกรรม
 • ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของท่าน การใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ
ข้อมูลการวิจัยตลาด และข้อมูลการตลาด
 • การสำรวจความคิดเห็นลูกค้า
 • ข้อมูลและความเห็นที่แสดงออกเมื่อเข้าร่วมวิจัยตลาด (เช่น คำตอบของท่านต่อคำถาม แบบสอบถาม คำร้องขอทราบข้อเสนอแนะ และการทำวิจัย)
 • รายละเอียดบริการที่ท่านได้รับและความต้องการของท่าน
 • ข้อสรุปเกี่ยวกับท่านซึ่งอ้างอิงจากการติดต่อระหว่างท่านกับเรา
 • การสื่อสารที่ท่านต้องการ และรายละเอียดหรือเนื้อหาของการสื่อสารระหว่างท่านกับเรา
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์และข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์
และซอฟต์แวร์ของท่าน และรายละเอียดทางเทคนิค
 • หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address)
 • ข้อกำหนดเฉพาะทางเทคนิคและข้อมูลเฉพาะที่ใช้ระบุตัวตน (เช่น สถานที่ตั้ง เว็บบีคอน (web beacon) ล็อก (Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง วันและเวลาที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้งาน และ คุกกี้ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู หมายเลข IMEI (International Mobile Equipment Identity) ของโทรศัพท์มือถือหรือหมายเลขเฉพาะประจำอุปกรณ์อื่น (unique device identifier) รายละเอียดเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ และเทคโนโลยีบนอุปกรณ์ที่ท่านใช้งาน)
 • ที่ตั้งของตู้เอทีเอ็มที่ท่านใช้บริการถอนเงินสดทีเราและพันธมิตรทางธุรกิจจัดหาให้
ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ
 • ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง (เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำความรู้จักลูกค้า (Know Your Customer) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence))
 • ข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง หรือการตรวจสอบการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
รายละเอียดการใช้งาน
 • ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของท่าน
ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
 • ภาพถ่าย
 • ลักษณะรูปพรรณสัณฐานบุคคล
 • การตรวจพบข้อสงสัยหรือกิจกรรมที่ผิดปกติ
 • ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 • บันทึกวีดีโอ
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว
 • ศาสนา ตามที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน
 • กรุ๊ปเลือด ตามที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน
 • ข้อมูลชีวภาพ (biometric data) (เช่น การจดจำใบหน้า (face recognition) ลายนิ้วมือ (fingerprint) การจดจำเสียง (voice recognition) และการจดจำม่านตา (retina recognition))
ข้อมูลอื่นๆ
 • บันทึกการโต้ตอบและการสื่อสารระหว่างท่านกับเราไม่ว่าจะในรูปแบบหรือวิธีใดๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโทรศัพท์ อีเมล ข้อความสนทนา และการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media)
 • ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับเราไม่ว่าผ่านช่องทางใดๆ
 

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โดยทั่วไปแล้วเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง แต่ในบางกรณีเราอาจได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่น ซึ่งเราจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ PDPA กำหนด ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่น อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้
ก) ข้อมูลที่เราได้รับจากบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเอสซีบี เอกซ์ พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เรามีนิติสัมพันธ์ด้วย
ข)  ข้อมูลที่เราได้รับจากลูกค้าองค์กรธุรกิจ ในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ตัวแทน ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้ติดต่อ และ/หรือ
ค) ข้อมูลที่เราได้รับจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล และ/หรือ ผู้ให้บริการภายนอก (เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม)

 

ในกรณีที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เราในการทำธุรกรรมกับเรา หรือในกรณีอื่นใด ท่านจะต้องแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ด้วย รวมทั้งท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว (หากจำเป็น) หรืออาศัยฐานทางกฎหมายอื่นในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา

4. สิทธิตามกฎหมายของท่าน

PDPA มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิของท่านตาม PDPA ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตามช่องทางที่เรากำหนด

4.1 สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิเข้าถึงและได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามีอยู่ เว้นแต่กรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

4.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านมีสิทธิขอให้เราทำการแก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

 

4.3 สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอให้เราลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เว้นแต่กรณีที่เราจะมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่าน

 

4.4 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี (เช่นเราอยู่ระหว่างการตรวจสอบคำขอใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท่านขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป เนื่องจากท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย)

 

4.5 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่เราดำเนินการภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงหรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่กรณีที่เรามีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่นเราสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะของเรา)

 

4.6 สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่เราสามารถทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้ส่งหรือโอนไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่เราไม่สามารถทำได้โดยสภาพทางเทคนิค หรือเรามีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย

 

4.7 สิทธิในการขอถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับเราเมื่อใดก็ได้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่เรากำหนด เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถถอนความยินยอมได้ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ ก่อนการถอนความยินยอมดังกล่าว

ท่านสามารถตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงการให้ความยินยอมในการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้ผ่านช่องทางการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 11 ด้านล่าง หรือช่องทางอื่นที่เรากำหนดในภายหน้า

4.8 สิทธิในการร้องเรียน

ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากเรากระทำการอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือองค์กรดังต่อไปนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ของพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ก) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเอสซีบี เอกซ์ พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เรามี นิติสัมพันธ์ด้วย รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษาของเรา และ/หรือ ของบุคคลดังกล่าว

ข) หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเรา( เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมสรรพากร กรมการปกครอง)

ค) คู่ค้า ตัวแทน หรือองค์กรอื่น (เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ คลังเก็บเอกสาร สถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศ) ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเจาะจง ภายใต้ฐานทางกฎหมาย และมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม

ง) บุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีการขายสิทธิเรียกร้อง และ/หรือ ทรัพย์สิน การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการควบรวมกิจการของเรา ซึ่งเราอาจต้องมีการโอนสิทธิไปยังกิจการดังกล่าว รวมถึงบุคคลต่างๆ ที่เราจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลเพื่อการขายสิทธิเรียกร้องและ/หรือทรัพย์สิน การปรับโครงสร้างองค์กร การโอนกิจการ ข้อตกลงทางการเงิน การจำหน่ายทรัพย์สิน หรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกิจการ และ/หรือ ทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินกิจการของเรา

จ) ตัวแทนทวงถามหนี้ ทนายความ หน่วยงานป้องกันการทุจริต ศาล หน่วยงาน หรือบุคคลใดๆ ที่เราถูกกำหนดหรือได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือคำสั่ง

ฉ) บุคคลภายนอกที่ให้บริการต่างๆ แก่เรา(เช่น ผู้ให้บริการด้าน IT ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์และการเปรียบเทียบทางการตลาด ผู้ให้บริการ cloud computing ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตัวแทน หรือผู้รับเหมาช่วงที่กระทำการแทนบริษัท

ช) ผู้ให้บริการด้านสื่อสังคมออนไลน์ (ในรูปแบบที่ปลอดภัย) หรือเราโฆษณาภายนอก เพื่อแสดงข้อความให้แก่ท่าน และบุคคลอื่นใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

ซ) ผู้ให้หลักประกันที่เป็นบุคคลภายนอก

ฌ) บุคคลอื่นใดที่ให้สิทธิประโยชน์หรือให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราแก่ท่าน และ/หรือ

ญ) ผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจช่วง ตัวแทน หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของท่านที่มีอำนาจตามกฎหมายโดยชอบ

 

6. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

เนื่องจากกิจการด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นธุรกิจที่ครอบคลุมทั่วโลก ในบางครั้งเราจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ (เช่น การส่งข้อมูลให้เราในกลุ่มธุรกิจการเงินเอสซีบี เอกซ์ การส่งข้อมูลไปจัดเก็บที่ cloud server ในต่างประเทศเพื่อการให้บริการ) ในกรณีนี้เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ หรือผู้รับข้อมูลของเราที่มีความน่าเชื่อถือด้วยวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

ในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอเราจะดำเนินการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่ PDPA กำหนด และจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่จำเป็นและเหมาะสม 

 

7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้าของเรา และเมื่อท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์กับเรา เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทและวัตถุประสงค์ตามที่พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

 

เราเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามอายุความ หรือระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด (เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง กฎหมายการบัญชี กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เราต้องปฏิบัติตาม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ) นอกจากนี้เราอาจจะจำเป็นต้องเก็บบันทึกข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่สำนักงาน เพื่อป้องกันเหตุทุจริตและการรักษาความปลอดภัย รวมถึงตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัยที่ท่านหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจแจ้งมายังเรา

 

8. การใช้คุกกี้

เราอาจเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน เมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา รวมถึงการใช้เว็บไซต์ หรือ ทำธุรกรรมโดยใช้ระบบของเรา

 

การเก็บรวบรวมคุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันดังกล่าวจะช่วยให้เราสามารถจดจำท่าน ทราบถึงความชื่นชอบของท่าน และปรับปรุงวิธีการที่เราจะเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการให้แก่ท่าน เราอาจใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ (เช่น ให้ฟังก์ชันพื้นฐานสามารถทำงานได้ ช่วยให้เราเข้าใจวิธีการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของเราหรืออีเมล ช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์ผ่านช่องทางออนไลน์หรือการติดต่อสื่อสารกับท่านได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้มั่นใจว่าสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ได้แสดงแก่ท่านมีความเกี่ยวข้องและเป็นสิ่งที่ท่านสนใจยิ่งขึ้น) รายละเอียดโปรดดู นโยบายการใช้คุกกี้ 

 

9. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม

เรามีสิทธิในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่ PDPA ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้เราเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถแจ้งเราเพื่อขอถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้

 

10. การรักษาความปลอดภัย

เรามีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในเราและการใช้บังคับนโยบายอย่างเข้มงวดในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการเข้ารหัสข้อมูล และมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล โดยเรากำหนดให้บุคลากรของเราเราและผู้รับจ้างภายนอกจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายความเป็นส่วนบุคคลที่เหมาะสม รวมถึงจะต้องจัดให้มีการดูแลรักษาข้อมูลและมีมาตรการที่เหมาะสมในการใช้หรือการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

11. วิธีการติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อเราตามช่องทางดังต่อไปนี้

 

บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด

19 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เวสท์ บี ชั้นที่ 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีเมล tx.dpo@scbtechx.io หรือตามที่อยู่ของเราข้างต้น

 

หากท่านต้องการขอใช้สิทธิตาม PDPA โปรดติดต่อเราผ่านทางเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเขียนและส่งอีเมลถึง tx.dpo@scbtechx.io

 

12. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว

เราอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยเราจะแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับปัจจุบันไว้ที่เว็บไซต์ของเรา https://scbtechx.io.

 

Version กรกฎาคม 2023

 

Use and Management of cookies

We use cookies and other similar technologies on our website to enhance your browsing experience. For more information, please visit our Cookies Policy.

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.