ประกาศความเป็นส่วนตัว

ประกาศความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างทำงาน ผู้เข้าทำสัญญา หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการของ บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด

บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด (“บริษัท”) หรือ (“เรา”) หรือ (“ของเรา”) ใส่ใจในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ลูกจ้าง ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างของเรา (“ท่าน”) จึงจัดให้มีประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ. ศ. 2562 (“PDPA”) เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการ วัตถุประสงค์ รายละเอียดของข้อมูลที่เราเราเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อกับเรา

 

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับบุคคลธรรมดาดังต่อไปนี้

(1) พนักงาน หรือลูกจ้างของเราตามสัญญาจ้างแรงงาน

(2) ผู้ให้บริการและผู้รับจ้างทำงานให้แก่เราตามสัญญา รวมถึงลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้างตามสัญญาดังกล่าวที่ทำสัญญากับเรา (ตัวอย่าง เช่น สัญญาให้บริการ สัญญาจ้างทำของ สัญญานายหน้า เป็นต้น)

(3) ผู้สมัครงานกับเรา ไม่ว่าจะสมัครโดยตรง หรือสมัครผ่านตัวแทนจัดหางาน หรือบุคคลอื่น

(4) อดีตพนักงาน หรือลูกจ้างซึ่งเรามีหน้าที่ต้องเก็บ หรือใช้ข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด

(5) บุพการี ผู้สืบสันดาน เครือญาติ คู่สมรส และผู้รับประโยชน์ของพนักงาน

(6) ผู้ค้ำประกันของพนักงาน ลูกจ้าง ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างแรงงาน สัญญาให้บริการ สัญญาจ้างทำของ สัญญานายหน้า หรือสัญญาประเภทอื่นที่มีกับเรา

(7) วิทยากรและผู้บรรยายในการจัดฝึกอบรมของเรา

(8) ผู้เข้ารับฝึกอบรมหรือเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่เราจัดขึ้น หรือมีส่วนร่วม

(9) กรรมการที่ปรึกษา หรือผู้รับมอบอำนาจของเรา

(10) พนักงานของเราในกลุ่มธุรกิจการเงินเอสซีบี เอกซ์

(11) บุคคลอ้างอิงในใบสมัครงาน หรือสัญญาที่ทำกับเรา

(12) นักศึกษาฝึกงาน นักเรียนทุนของเรา รวมถึงผู้ค้ำประกัน หรือ บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

(13) บุคคลธรรมดาที่เข้าทำสัญญา หรือร่วมกิจกรรมกับเรา ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 

1. เราเก็บรวบรวมและนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ และ/หรือเปิดเผยอย่างไร

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะกรณีที่จำเป็นหรือมีฐานทางกฎหมายเท่านั้น ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ก) ตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย (ข) ตามสัญญาที่ท่านได้ทำไว้กับเรา (ค) เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา (ง) ตามความยินยอมของท่าน และ/หรือ (จ) ตามฐานทางกฎหมายอื่น โดยวัตถุประสงค์ในเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของเรา มีดังต่อไปนี้

 

1.1 ภาระหน้าที่ตามกฎหมายของเรา

เนื่องจากเราอยู่ภายใต้การกำกับดูแล และต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เราจึงมีความจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานรัฐที่กำหนดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) PDPA

(2) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน, พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ รวมถึงกฎหมายแรงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3) พระราชบัญญัติประกันสังคม, พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, พระราชบัญญัติเงินทดแทน หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานหรือลูกจ้าง

(4) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(5) ประมวลรัษฎากร หรือกฎหมายภาษีอากรอื่น ๆ

(6) ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ เช่น คำสั่งศาล คำสั่งของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานควบคุมดูแล หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

(7) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปราบปรามการฟอกเงินและปราบปรามการสนับสนุนให้เงินทุนเพื่อก่อการร้าย (AML/CFT)

(8) การตรวจสอบประวัติ ทรัพย์สิน หรือการถือหลักทรัพย์ของพนักงานตามกฎหมาย รวมถึงการรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

(9) การตรวจสอบประวัติ และคุณสมบัติเพื่อแต่งตั้งผู้บริหาร หรือตำแหน่งที่สำคัญอื่น ๆ ตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

1.2 สัญญาที่ท่านได้ทำไว้กับเรา

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามเอกสารคำขอ ข้อตกลง หรือสัญญาที่ท่านทำไว้กับเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในเอกสารดังต่อไปนี้

(1) การสมัครงาน การสรรหาบุคลากร การสัมภาษณ์ การทำแบบทดสอบ และการประเมินความสามารถของผู้สมัคร

(2) การจ้างงาน การเจรจา การอนุมัติการจ้าง การจัดทำ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ต่ออายุหรือ การดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาจ้าง สัญญานายหน้า รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง

(3) การจัดทำทะเบียนลูกจ้าง การจัดเก็บทะเบียนข้อมูลในระบบของเรา ซึ่งรวมถึงการสร้าง ลบ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อมูลพนักงาน และการให้ หรือเพิกถอนสิทธิ์ของพนักงาน

(4) การจัดเตรียมทะเบียนเงินเดือน การคำนวณค่าจ้าง เงินเดือน หรือค่าตอบแทนที่เราจ่ายให้แก่ท่าน รวมถึงการทำจ่าย หรือการตั้งเงินสำรองค่าตอบแทนพนักงาน

(5) การดำเนินการเกี่ยวกับจัดสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ การเบิกจ่ายเงิน การกู้เงิน การให้สินเชื่อและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการที่เราให้แก่ท่าน

(6) การจัดทำ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ หรือ ประกันภัยประเภทอื่น ๆ

(7) การให้ การอนุญาต หรือเปลี่ยนแปลง ลบ และควบคุมสิทธิการเข้าถึงหรือใช้งานทรัพย์สินหรือระบบของเรา

(8) การจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการทำงานของพนักงาน เช่น การจัดทำนามบัตร การสั่งทำป้าย การแจกจ่ายคอมพิวเตอร์ และการจัดทำบัตรพนักงาน รวมถึงการเรียกคืนอุปกรณ์ดังกล่าวเมื่อสัญญาจ้างพนักงานหรือสัญญาการเป็นนายหน้าสิ้นสุดลง

(9) การตรวจสอบ และประเมินเพื่อแต่งตั้งผู้บริหาร หรือตำแหน่งที่สำคัญอื่น ๆ

(10) การปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ คำสั่งของเรา

(11) การบันทึกและจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับวันลาของพนักงาน

(12) การทบทวนและการประเมินผลการทำงาน

(13) การให้ทุนการศึกษา และการฝึกงาน

(14) การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสิ้นสุดสัญญาจ้าง หรือการสิ้นสุดสัญญาระหว่างท่านกับเรารวมถึงการเกษียณอายุ

(15) การจัดกิจกรรมภายในองค์กร โดยบุคลากรทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

(16) การจัดฝึกอบรม หรือการเข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาความสามารถของพนักงาน ไม่ว่าภายในหรือภายนอกเรา รวมถึงการจัดให้มีใบรับรองของการฝึกอบรมและการสอบดังกล่าว

(17) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์กับพนักงานอันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา ไม่ว่าในช่องทางใด ๆ

(18) การจัดทำหนังสือมอบอำนาจ

(19) การจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองรายได้ หนังสือรับรองการผ่านงาน หรือหนังสือรับรองเกี่ยวกับการจ้างงาน การจ้างนายหน้า หรือสัญญาจ้างประเภทอื่น ๆ

 

1.3 ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

เราจะใช้หลักสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย โดยการเปรียบเทียบความสำคัญระหว่างลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย กับสิ่งที่ท่านคาดว่าจะได้รับตามปกติ โดยเราจะให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิทธิและเสรีภาพพื้นฐานของท่าน ทั้งนี้การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานทางกฎหมายนี้ จะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1) การใช้ข้อมูลของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้สมัครงาน ในขั้นตอนการสรรหาบุคลากร การสัมภาษณ์ และการประเมินผู้สมัคร รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลของผู้ได้รับผลประโยชน์ของพนักงาน

(2) การดำเนินการในกรณีที่ข้อมูลของท่านมีความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเราและบุคคลอื่น ซึ่งท่านไม่ได้เป็นคู่สัญญาด้วย

(3) การดำเนินการเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล และระบบการจัดเก็บข้อมูลภายในของเราเรา

(4) การดำเนินการเกี่ยวกับการอบรม การพัฒนาความรู้ หรือความสามารถของบุคคลากร รวมถึงการบริหารและวางแผนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างองค์กร

(5) การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยและความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในของเรา และการรายงานเหตุการณ์ผิดปกติจากการดำเนินงานของเรา

(6) การตรวจสอบประวัติพนักงาน

(7) การดำเนินการทางด้านบัญชี การเงิน หรือการบริหารงานภายในอื่นๆ ของเรา

(8) การเฝ้าระวัง ป้องกัน ตรวจสอบ รับเรื่องร้องเรียนการสืบสวน สอบสวนพฤติกรรมที่ต้องสงสัย หรือพฤติกรรมการทุจริต การฟอกเงิน การก่อการร้าย การประพฤติโดยมิชอบ อาชญากรรม รวมทั้งการดำเนินการเพื่อป้องกันเหตุดังกล่าว

(9) การพิจารณาโทษทางวินัย การบันทึกประวัติการลงโทษ การแจ้งความ ร้องทุกข์ กล่าวโทษ ให้ถ้อยคำเบิกความ ต่อเจ้าพนักงาน ตำรวจ ศาล และหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้อง

(10) การดำเนินการเกี่ยวกับข้อพิพาท รวมทั้งการแก้ปัญหาข้อพิพาท การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(11) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานพนักงาน การเปิดเผยสถานะการเป็นพนักงานแก่บุคคลภายนอก เช่น เราในกลุ่มธุรกิจการเงินเอสซีบี เอกซ์

(12) การจัดทำรายงานต่างๆ ให้หน่วยงานภายในของเรา รวมถึงการทำแบบสอบถาม หรือ การเก็บ และการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆเพื่อสนับสนุนการทำงานภายในองค์กร

(13) การจัดการเดินทาง หรือที่พัก หรือการอำนวยความสะดวกด้านอื่น ๆ ให้แก่พนักงาน เช่น การจองบัตรโดยสาร, การจองห้องพักโรงแรม การจัดอาหารให้แก่พนักงาน

(14) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์กับพนักงาน ไม่ว่าในช่องทางใด ๆ

(15) การดำเนินการเกี่ยวกับสมาชิกสหกรณ์

 

1.4 ความยินยอม

โดยทั่วไปแล้วเราจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากเราเราไม่มีฐานทางกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จำเป็น เราจะขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(1) เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น เพื่อใช้ในการยืนยันตัวบุคคล (Authentication) ในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม หรือในการจัดสิทธิประโยชน์สวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพให้แก่พนักงาน

(2) เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ซึ่งอาจมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ต่ำกว่าประเทศไทย

(3) กรณีที่เจ้าของข้อมูลเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถ ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี)

 

1.5 ฐานทางกฎหมายอื่น ๆ

นอกจากฐานทางกฎหมายข้างต้น เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่นดังนี้

(1) เมื่อจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ (ฐานจดหมายเหตุ/วิจัย/สถิติ)

(2) เมื่อเราเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (ฐานประโยชน์ที่สำคัญต่อชีวิต) และ/หรือ

(3) เมื่อเราเชื่อว่าการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฐานประโยชน์สาธารณะ)

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความจำเป็น โดยมีทั้งข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราประมวลผลอาจประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

 
ประเภทข้อมูลตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล
รายละเอียดส่วนบุคคล
 • ชื่อ ชื่อกลาง นามสกุล นามแฝง (หากมี)
 • เพศ วันเดือนปีเกิด และอายุ
 • สถานภาพสมรส
 • สัญชาติ
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
ที่อยู่ติดต่อ
 • อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์
 • ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
 • อีเมล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • หมายเลขโทรสาร
 • บัญชี Social Media
รายละเอียดที่ใช้ในการระบุตัวตนและการยืนยันตัวตน
 • ภาพถ่ายบนบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัว
  พนักงาน
 • หมายเลขบัตรประชาชน
 • ข้อมูลหนังสือเดินทาง
 • ใบอนุญาตขับรถ
 • ลายมือชื่อ
รายละเอียดการทำงาน
 • ตำแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • เงินเดือน และค่าตอบแทน
 • ประวัติการลา หรือขาดงาน
 • ผลการประเมินการทำงาน
 • ผลการทำแบบทดสอบ หรือแบบประเมินต่างๆ
 • ข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน และการใช้สวัสดิการ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัย หรือระเบียบของเรา
สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ
 • ข้อมูลด้านการเงินและภาษีอากร
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันภัย
 • ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ข้อมูลสินเชื่อ หรือหนี้สิน
 • ข้อมูลการศึกษาของบุตรพนักงาน
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์และข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และ
ซอฟต์แวร์ของท่าน
 • ตำแหน่งจีพีเอสของท่าน
 • หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์(IP Address)
 • ข้อกำหนดเฉพาะทางเทคนิคและข้อมูลเฉพาะที่ใช้ระบุตัวตน
ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ
 • การตรวจสอบประวัติ การฟอกเงิน และต่อต้านการก่อการร้าย
 • การให้ความยินยอมและข้อมูลที่บอกรายละเอียดของข้อมูล(Metadata) ที่เกี่ยวข้อง ที่แลกเปลี่ยนระหว่างบุคคล และ/หรือองค์กร รวมถึง อีเมล ข้อความเสียง และการสนทนาแบบ live chat
ข้อมูลการเข้าใช้งานระบบของเรา
 • ข้อมูลการเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ของเรา รวมถึงประวัติการเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและข้อมูลที่จำเป็น
เพื่อเราดำเนินการตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย
 • รูปภาพ
 • ลักษณะรูปพรรณสัณฐานบุคคล
 • การตรวจพบข้อสงสัยหรือกิจกรรมที่ผิดปกติ
 • ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 • บันทึกวีดีโอ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
 • เชื้อชาติ
 • ศาสนา
 • ข้อมูลสุขภาพ อาทิ หมู่โลหิต ผลการตรวจสุขภาพ
 • ข้อมูลอัตลักษณ์ทางชีวภาพ (Biometric) เช่น การจดจำ
  ใบหน้า ลายนิ้วมือ ม่านตา
 • ประวัติอาชญากรรม
 • ความพิการ หรือความบกพร่องทางด้านร่างกาย
ข้อมูลอื่น ๆ
 • บันทึกการโต้ตอบและการสื่อสารระหว่างท่านกับเรา ไม่
  ว่าจะในรูปแบบหรือวิธีใด ๆ ก็ตาม เช่น โทรศัพท์ อีเมล
  ข้อความสนทนา และการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์
  (Social Media) เป็นต้น
 • ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับเราโดยการกรอกแบบฟอร์ม ช่องทาง
  สื่อสารอื่น ๆ เช่น การสนทนาต่อหน้า ทางโทรศัพท์ อีเมล หรือ
  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
 

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โดยทั่วไปแล้วเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง แต่ในบางกรณีเราอาจได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่น ซึ่งเราจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ PDPA กำหนด

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นอาจมีดังต่อไปนี้

(1) ข้อมูลที่ท่านขอให้เราเก็บรวบรวมให้แก่ท่าน เช่น ข้อมูลบัญชีของท่าน หรือข้อมูลการถือครองสินทรัพย์ในเราอื่น รวมทั้งข้อมูลทางธุรกรรมต่าง ๆ

(2) ข้อมูลของบุคคลที่มีความเกี่ยวเนื่องกับท่าน (เช่น ครอบครัวของท่าน เครือญาติ ผู้ค้ำประกันการทำงาน ผู้ค้ำประกันการรับทุนเป็นต้น) ในกรณีที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจ้างงาน หรือการจัดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เกี่ยวข้อง

(3) ข้อมูลที่มาจากผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และ/หรือหน่วยงานราชการ เช่น ข้อมูลที่จะช่วยให้เราสามารถป้องกันการทุจริต หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของท่าน (รวมทั้งการสื่อสารของท่านทางสื่อสังคม ระหว่างบุคคล องค์กร ผู้ดูแลและผู้มีส่วนได้เสียอื่นซึ่งได้มาจากเราต่าง ๆ ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล)

(4) ข้อมูลจากหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เราไว้วางใจ หรือบุคคลภายนอกอื่นใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมของท่าน

(5) หากข้อมูลมีขึ้นมาจากกรมธรรม์ประกันภัยหรือการเรียกร้องสินไหมทดแทน ทางเราเราอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

(ก) ข้อมูลการรักษาพยาบาล โดยมีข้อตกลงหรือได้รับความยินยอมจากท่าน

(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน

(ค) ข้อมูลจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัยหรือการเรียกร้องสินไหมทดแทนของท่าน

(ง) ข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ

(6) ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์ความปลอดภัย

(7) ข้อมูลที่มาจากเราในกลุ่มธุรกิจการเงินเอสซีบี เอกซ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำงาน หรือมีความสัมพันธ์กับท่าน

 

นอกจากนี้เราอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นดังต่อไปนี้จากท่าน

 • บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
 • บุคคลที่อยู่ในอุปการะ บุคคลในครอบครัว หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับท่าน
 • ผู้ที่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์จากการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ของเรา หรือ
 • บุคคลที่ท่านอ้างอิงถึงในในใบสมัครงาน หรือสัญญาที่ท่านทำไว้กับเรา

ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านี้ให้กับเราท่านมีหน้าที่ในการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงรายละเอียดในการเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลของเราเรา

 

4. สิทธิของท่าน

PDPA มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านสามารถควบคุมการใช้มูลส่วนบุคคลได้มากขึ้น โดยท่านมีสิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 

4.1 สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิเข้าถึงและได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามีอยู่ เว้นแต่ในกรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือในกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

 

4.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอให้เราปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้อง ซึ่งท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวนี้ได้ตลอดเวลา

 

4.3 สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอให้เราลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้เว้นแต่ในกรณีที่เราจะมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่าน

 

4.4 สิทธิในการขอให้จำกัดการดำเนินการหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอให้เราเรางดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี เช่น ในระหว่างการตรวจสอบเพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเมื่อเราไม่มีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป

 

4.5 สิทธิในการคัดค้านการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิคัดค้านการดำเนินการหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่เรามีเหตุในการปฏิเสธตามกฎหมาย หรือเมื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อใช้หรือปกป้องสิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ

 

4.6 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิร้องขอให้เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือสามารถขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้โอนไปยังบุคคลภายนอก ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่เราสามารถดำเนินการได้ทางเทคนิคเท่านั้น

 

4.7 สิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับเราเมื่อใดก็ได้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่เราเรากำหนด เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถถอนความยินยอมได้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ ก่อนการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว

 

4.8 สิทธิในการร้องเรียน

ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรม

 

 5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือองค์กรดังต่อไปนี้ภายใต้หลักเกณฑ์ของ PDPA

(1) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเอสซีบี เอกซ์ พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เรามีนิติสัมพันธ์ด้วย รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษาของบุคคลดังกล่าว

(2) ลูกค้า หรือผู้รับบริการของเรา ซึ่งการเปิดเผยเป็นไปโดยความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน หรือโดยมีฐานทางกฎหมายอื่นรองรับ

(3) คู่ค้า ตัวแทน ผู้ให้บริการภายนอก หรือองค์กรอื่น (เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ คลังเก็บเอกสาร ผู้ให้บริการระบบสารสนเทศ) ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลบุคคลส่วนบุคคลของท่านจะมีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเจาะจง ภายใต้ฐานทางกฎหมายรองรับ และมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม

(4) บุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณี การขาย สิทธิเรียกร้อง และ/หรือ ทรัพย์สิน การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการควบรวมกิจการของเรา ซึ่งเราอาจต้องมีการโอนสิทธิไปยังกิจการดังกล่าว รวมถึงบุคคลต่าง ๆ ที่เราจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลเพื่อการขาย สิทธิเรียกร้อง และ/หรือทรัพย์สิน การปรับโครงสร้างองค์กร การโอนกิจการ ข้อตกลงทางการเงิน การจำหน่ายทรัพย์สิน หรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกิจการ และ/หรือ ทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินกิจการของเรา

(5) ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ หน่วยงานป้องกันการทุจริต ศาล หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ บุคคลใด ๆ ที่เราถูกกำหนดหรืออนุญาตตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คำสั่งศาล หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ให้ต้องเปิดเผยข้อมูล

(6) ผู้ค้ำประกันที่เป็นบุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นใดที่ให้ผลประโยชน์หรือให้บริการแก่ท่าน เช่น บริษัทประกันภัย ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(7) ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของท่าน หรือ ผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือตัวแทนอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายโดยชอบ หรือมีสิทธิใช้บัญชีของท่าน

(8) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของท่านตามกฎหมาย และ/หรือ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเรา (เช่น กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กรมบังคับคดี กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา บริษัทแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น)

 

6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

ในกรณีที่เรามีความจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ หรือผู้รับข้อมูลของเราที่มีความน่าเชื่อถือด้วยวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้

(1) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

(2) เราได้แจ้งให้ท่านทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลายทาง และได้รับความยินยอมจากท่าน

(3) ปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านทำไว้กับเรา หรือตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญา

(4) ปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเรากับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน

(5) ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้

(6) ดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

 

7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างที่ท่านยังมีสถานภาพเป็นพนักงาน ลูกจ้าง ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง หรือมีความสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงาน สัญญาให้บริการ สัญญาจ้างทำของ สัญญานายหน้า หรือสัญญาอื่นในทำนองเดียวกันที่ท่านทำไว้กับเรา และเมื่อสัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลง เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาเท่าที่เหมาะสมและจำเป็น สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทและแต่ละวัตถุประสงค์ตามที่ PDPA กำหนด

 

ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามอายุความ หรือระยะเวลาในการบังคับใช้กฎหมาย อย่างไรก็ตามหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว เราอาจเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวต่อไปอีกหากมีภาระหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือในกรณีที่มีการใช้สิทธิเรียกร้องบางประการหรือมีข้อร้องเรียนที่ทำให้เราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือด้วยเหตุผลทางกฎระเบียบ หรือทางเทคนิค ซึ่งหากเราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานกว่าที่กล่าวมานี้ เราจะยังคงปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป

 

นอกจากนี้ เราอาจจำเป็นต้องเก็บบันทึกข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่สำนักงาน เพื่อป้องกันเหตุทุจริตและการรักษาความปลอดภัยที่ลูกค้าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจแจ้งหรือติดต่อมายังเราเรา

 

8. คุกกี้

เราอาจเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน เมื่อท่านเข้าใช้ระบบ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเรารวมถึงการใช้เว็บไซต์ ระบบที่ใช้สำหรับการทำงานและการให้บริการของเรา ระบบอิเล็กทรอนิกส์ การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และแอพพลิเคชั่นของเรา

 

การเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันดังกล่าวจะช่วยให้เราสามารถจดจำท่าน ทราบถึงการทำงานและความชื่นชอบของท่าน และปรับปรุงวิธีการที่เราจะนำเสนอระบบผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตรงกับความต้องการของท่าน เราอาจใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น ปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบและวิธีการทำงาน ปรับปรุงให้ท่านได้รับประสบการณ์ออนไลน์ที่ดีขึ้น ช่วยให้เราเข้าใจวิธีการในการโต้ตอบกับท่านผ่านอีเมลของเราได้ดีขึ้น ช่วยให้เราเราปรับปรุงการสื่อสารกับท่าน และเพื่อให้มั่นใจว่าสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ได้แสดงแก่ท่านนั้นมีความเกี่ยวข้องกับท่านและ ความสนใจของท่าน

 

9. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม

เรามีสิทธิในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่ PDPA ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้เราเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โปรดแจ้งการถอนความยินยอมของท่านให้เราทราบในเวลาใดก็ได้

 

10. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีการใช้มาตรการต่าง ๆ ในเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย ซึ่งอาจรวมถึงเข้ารหัส (Encryption) และการรักษาความปลอดภัยในรูปแบบอื่น ๆ นอกจากนี้เรายังได้กำหนดให้บุคลากรของเราและบุคคลภายนอกที่ดำเนินการในนามของเราเราต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายความเป็นส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการใช้ความระมัดระวังและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

11. วิธีการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา หรือต้องการขอใช้สิทธิของท่าน โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางอีเมล HR@scbtechx.io  นอกจากนี้ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยติดต่ออีเมล tx.dpo@scbtechx.io หรือติดต่อสำนักงานใหญ่ของเราที่เรา 19 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เวสท์ บี ชั้นที่ 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 

12. การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศความเป็นส่วนตัว

เราอาจแก้ไขเพิ่มเติมประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้เป็นครั้งคราว โดยจะแจ้ง หรือประกาศประกาศความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นไว้ที่เว็บไซต์ของเรา

 

Version กรกฎาคม 2023

 

 

 

 

Use and Management of cookies

We use cookies and other similar technologies on our website to enhance your browsing experience. For more information, please visit our Cookies Policy.

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.