แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูล TechX Data Platform

ไทย

Helping Organizations Become Data/AI-First Company

blog-techx-data-platform

ข้อมูล (Data) เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวสู่โลกดิจิทัล (Digital Transformation) สร้างโอกาสทางธุรกิจพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไร้ขีดจำกัด จากการสำรวจของ MIT Technology Review Insight Survey พบว่า 72% ของผู้บริหารที่นำเทคโนโลยี Data & AI มาใช้ในองค์กรนั้นต่างเห็นถึงความเป็นไปได้ในเชิงบวกต่อองค์กรและธุรกิจ นั่นเป็นเพราะว่าปัจจุบัน ปริมาณข้อมูลได้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล องค์กรส่วนใหญ่เผชิญกับปัญหาการจัดเก็บข้อมูลที่แยกกันในแต่ละแผนก (Data Silos) ทำให้วิเคราะห์ข้อมูลไม่ถูกต้อง นำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่แม่นยำ และพลาดโอกาสมากมายทางธุรกิจ แต่การจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพต้องลงทุนสูง ทั้งสร้าง Data Warehouse เพื่อจัดเก็บข้อมูลเพื่อทำ Reports หรือ Dashboards และยังต้องสร้าง Data Lake เพื่อเก็บข้อมูลมหาศาล (Big Data) เพื่อทำงานด้าน AI & Machine Learning ทั้งยังต้องเพิ่มบุคลากรเฉพาะทางเพื่อมาช่วยดูแลระบบที่ซับซ้อนและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้น TechX Enterprise Data Platform จึงขอเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าทุกองค์กรได้จัดการข้อมูลครบทุกขั้นตอนในแพลตฟอร์มเดียว (One Data Platform) เพิ่มศักยภาพการจัดการข้อมูลแบบไร้รอยต่อ พร้อมช่วยลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้ธุรกิจอย่างยั่งยืน

SCB TechX พัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูล (Enterprise Data Platform) เป็นแพลตฟอร์ม Data as a Service ได้รับการพัฒนามาจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการข้อมูลแบบครบวงจรให้แก่ผลิตภัณฑ์ธนาคาร (Financial Services) และโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Applications) ชั้นนำมากมาย อาทิ แพลตฟอร์มสั่งอาหาร
(Food Delivery Tech) แพลตฟอร์มดูแลสุขภาพ (Health Tech) แพลตฟอร์มซื้อสินค้าด้วยคะแนนสะสม (Retails & Loyalty Tech) จึงเข้าใจถึงความสำคัญของข้อมูล คิดและนำโซลูชั่นมาต่อยอดเพื่อตอบสนองความต้องการและจัดการข้อมูลที่มากมายมหาศาลของภาคธุรกิจได้ทุกมิติ พร้อมสร้างโอกาสจากการนำเทคโนโลยี Data & AI มาใช้จัดการข้อมูลและเปลี่ยนเป็น Action ได้ทันท่วงที รองรับการเติบโตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและในอนาคต

blog-techx-data-platform-content.png

TechX Data Platform เป็นแพลตฟอร์มจัดการข้อมูลสมัยใหม่ (Modern Data Platform) ที่นำเทคโนโลยี Data Lakehouse มายกระดับการบริหารจัดการข้อมูลในองค์กรให้ ง่าย เร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้าน Data & AI ครบทุกขั้นตอนในแพลตฟอร์มเดียว ตั้งแต่การเตรียมข้อมูลทำ Report สร้าง Dashboard การทำงานด้าน AI & Machine Learning และ Data Science ทำให้ TechX Data Platform เป็นบริการที่ครอบคลุมรอบด้าน ช่วยยกระดับองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) ให้ทุกคนเข้าถึง Big Data จัดการข้อมูลได้หลายรูปแบบ ทั้งชุดข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจน (Structured Data) ได้แก่ Flat Files, Database, Data Warehouse, APIs, Real Time Streaming, Web service และ ชุดข้อมูลที่มีโครงสร้างไม่ชัดเจน (Unstructured Data) ได้แก่ ไฟล์รูป เสียง วีดีโอ โดยนำข้อมูลทั้งองค์กรมารวบรวม จัดเก็บในแพลตฟอร์มอย่างเป็นระบบพร้อมใช้งาน สามารถนำข้อมูลมาคำนวณประมวลผลเพื่อจัดทำแคมเปญการตลาดได้ อาทิ Targeted Campaign, Personalized Campaign และวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงในรูปแบบของ Advance Analytics, AI & Machine Learning, Prediction ทำนายผลลัพธ์ในอนาคต พร้อมดูแลด้านความปลอดภัยของข้อมูลด้วยมาตรฐานระดับโลก ตลอดจนครอบคลุมถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจมากมายให้แก่ผู้ที่สนใจ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ ก้าวข้ามทุกข้อจำกัดในการจัดการข้อมูล ได้ครบจบในแพลตฟอร์มเดียว (One Data Platform)

blog-techx-data-platform-content1

ทำไมต้อง TechX Data Platform?
1. SCB TechX ให้บริการในรูปแบบ One-Stop Solutions สำหรับการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยระบบ Enterprise Data Platform แบบครบวงจร โดยบริการของเราครอบคลุมตั้งแต่ ระบบความปลอดภัย (Network Security) การนำข้อมูลเข้าระบบ (Data Integration) การจัดเก็บข้อมูล (Data Storage) การจัดการข้อมูล (Data Management) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI & Machine Learning) และ การบริการหลังการขาย

2. SCB TechX ให้บริการในรูปแบบ Tailor Solutions ปรับแต่งโซลูชั่นให้ตรงตามความต้องการของแต่ละองค์กร ทั้งขนาดเล็ก (Startup) ขนาดกลาง (SME) และขนาดใหญ่ (Corporate Enterprise) สามารถเข้าถึง Big Data เพื่อบริหารจัดการ วิเคราะห์ข้อมูล ตามโจทย์ธุรกิจแต่ละองค์กรได้ (Business Used Cases)

3. SCB TechX มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Subject Matter Experts) สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล วิศกรรมข้อมูล การพัฒนาแอปพลิเคชัน วิศวกรรมความปลอดภัยทางเทคโนโลยี วิศวกรรมแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่พร้อมช่วยวางแผนแนะนำข้อมูลไปเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูล จนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง โดยใช้บุคลากรทีมงานเฉพาะด้าน Data Engineer, Platform Engineer, Data Scientist, Data Analyst ที่มีประสบการณ์การพัฒนาโซลูชั่น การวิเคราะห์ข้อมูลให้แก่องค์กรชั้นนำ ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ Telecoms, Banking, Retails, Insurance, Healthcare และ อุตสาหกรรมด้านพลังงานและการผลิต

4. การจัดการข้อมูลทั้งหมดสามารถทำได้จบครบในแพลตฟอร์มเดียว (One Data Platform) ตั้งแต่การรวบรวมจัดการข้อมูลจนถึงการวิเคราะห์ผล การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล การรองรับการปรับขนาดขององค์กร (Scalability) ทั้งขยายขนาดการจัดการข้อมูล (Upscale) หรือ ลดขนาดของข้อมูล (Downscale) จึงช่วยลดต้นทุนด้าน Software และกำลังคนที่ต้องดูแลแต่ละระบบ

5. SCB TechX ร่วมมือกับ Databricks ผู้ให้บริการด้าน Data & AI ที่บริษัททั่วโลกใช้ จึงการันตีว่า Platform นี้เป็นเครือข่ายที่ผ่านการรับรองทางด้านความปลอดภัยของข้อมูล Data & Network Security Certifications และ Data Security ที่เข้มแข็งตามมาตรฐานระดับโลก ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 และ PCI DSS

6. SCB TechX ร่วมมือกับ AWS, Azure และ GCP นำเสนอ Cloud Solutions ที่สามารถนำข้อมูลทุกประเภทมาจัดการบน Cloud ได้ทั้งหมด อาทิ ข้อมูลที่จัดเก็บแบบกระจัดกระจายอยู่คนละแผนกคนละส่วนภายในองค์กร (Data Silos) หรือ Data ที่เป็น Hybrid มีบางส่วน On-Cloud บางส่วน On-Premise เป็นต้น

7. SCB TechX ทำงานอยู่บน Data Governance Framework, AI Framework ที่สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ พร้อมดูแลครอบคลุมถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)

TechX Data Platform แสดงผลบนระบบใด?
Data Platform มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานนำข้อมูลไปใช้ต่อได้ทันที จึงเอื้อประโยชน์ต่อการนำไปแสดงผลทั้งบนระบบที่เกี่ยวกับด้านการตลาด (Marketing Systems) และ ระบบที่เกี่ยวกับด้านการปฏิบัติงาน (Operation Systems) ผ่านการเชื่อมต่อด้วย API, Batch, Log Operation นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานกับ BI Tools ต่างๆได้ดี ทั้ง Power BI, Tableau ฯลฯ

TechX Data Platform เหมาะกับใคร?
Data Platform ออกแบบให้ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเป็นก็สามารถใช้งานได้ จึงเหมาะกับผู้ใช้งานระดับปฏิบัติการถึงระดับสูง (Low level — High Level) หรือคนที่อยู่ในสายงาน Business Analysts, Data Scientist, Data Engineers, Data Analytics, HR และ Marketing เหล่านี้สามารถนำข้อมูลไปใช้ทำรายงาน (Report) ต่อได้ทันที หรือ นำมาทำ Self-Service Analytics ต่อไป นอกจากนี้ยังสามารถทำ Data Sharing ไปให้แก่คู่ค้า (Partners) หรือ ลูกค้า (Customers) ได้ตามต้องการ

TechX Data Platform ตอบโจทย์ด้านใดบ้างให้แก่องค์กรของคุณ?

blog-techx-data-platform-content2

1.Enterprise Data Lakehouse ในปัจจุบันปริมาณ และ ประเภทของข้อมูลได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายมหาศาล วิธีการใช้งานข้อมูลจึงเปลี่ยนแปลงไป องค์กรต่างๆเริ่มคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดเก็บข้อมูล วิธีการเข้าถึงข้อมูล และการนำข้อมูลไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด อย่างการใช้ Data Warehouse นั้นมีข้อจำกัดด้าน Data Pipeline ที่จัดเก็บข้อมูลได้เฉพาะประเภทที่มีโครงสร้างชัดเจน (Structure Data) ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมกับประเภทข้อมูลที่มีหลากหลายขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงระบบ นำเทคโนโลยี AI & Machine Learning มาใช้ในองค์กรมีค่าใช้จ่ายสูง ใช้พลังในการประมวลผลมาก เพิ่มภาระงานให้ทีม Data Warehouse ในการเตรียมข้อมูลให้ทีม Business ดังนั้น Enterprise Data Lakehouse จึงเป็นโซลูชั่น ที่ช่วยลดภาระงาน Data Warehouse และ Data Pipeline ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล การทำ AI & Machine Learning ช่วยให้ทีม Business เข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตนเอง สะดวกต่อการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อยอดได้อย่างรวดเร็ว และยังเป็น One-Stop Solutions ทำหน้าที่เป็นเหมือน Data Lake ที่จัดเก็บข้อมูลส่วนกลางได้ทุกประเภททุกขนาด ทุกรูปแบบ สามารถนำข้อมูลมาใช้ออกแคมเปญทางการตลาดได้ หรือนำไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้ นอกจากนี้ยังช่วยบริหารจัดการ Data Governance ควบคุมกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของคนในองค์การ ตรงตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

blog-techx-data-platform-content3

2. Data Lakehouse Enablement นอกจาก TechX Data Platform จะทำหน้าที่เหมือน Data Lake ในการเก็บรวมศูนย์ข้อมูลทั้งแบบ Structured Data และ Unstructured Data ให้ทุกแผนกในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากฐานข้อมูลเดียวกันแล้ว ยังช่วยตอบโจทย์องค์กรที่มีการใช้งานแอปพลิเคชันที่หลากหลาย ที่แต่ละแอปมีวิธีการรับ-ส่งข้อมูลของตัวเอง อย่างไม่เป็นระบบ เมื่อใช้ TechX Data Platform เป็นศูนย์กลางในการรับ-ส่งข้อมูล จะช่วยจัดการข้อมูลให้เป็นระบบ สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่หลากหลายจากช่องทาง Online และ Offline ตามรูปแแบบของ Omni Channel ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

blog-techx-data-platform-content4

3. Data Lakehouse as Archive นำเสนอรูปแบบใหม่ของการทำ Data Archiving ที่เป็นมากกว่าการจัดเก็บข้อมูลแบบถาวร สำหรับองค์กรที่มีข้อมูลที่เก่ามากอยู่ในระบบงาน ไม่จำเป็นต้องลบข้อมูลเดิม เพราะ Data Platform จะช่วยทำหน้าที่เหมือน Data Lake สามารถ Archive ข้อมูลลง Cloud ได้และประหยัดค่าใช้จ่าย ในอนาคตหากต้องการนำข้อมูลเก่ามาใช้ ก็สามารถทำได้เป็น Solutions ที่จัดการได้เองไม่กี่ขั้นตอน ด้วยฟังก์ชันที่สามารถค้นหาข้อมูลมหาศาลและดึงข้อมูลที่ถูก Archive กลับมาใช้งานได้ทันที พร้อมสร้าง Dashboard ค้นหา Insights นำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อยอดได้อย่างสะดวก ตอบโจทย์ทุกองค์กรที่ต้องใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจ

ท้ายนี้หากองค์กรใดกำลังมองหาบริการด้าน Data Platform แบบครบวงจรจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่มีประสบการณ์การจัดการข้อมูลให้แก่องค์กรชั้นนำมากมายในหลากหลายธุรกิจ อีกทั้งมีความมุ่งหวังที่จะเพิ่มโอกาสให้แก่ธุรกิจพร้อมลดความเสี่ยงด้วยการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่👉 contact@scbtechx.io เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสนำพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาสนับสนุนธุรกิจของท่านให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

blog-techx-data-platform-content5

Related Content

 • ทั้งหมด
 • Blogs
 • Insights
 • News
  •   Back
  • Careers
  • Data Science
  • Lifestyle
  • Product
  • Strategy
  • Technology
  • User Experience
  • xPlatform
  • DevOps
  •   Back
  • PointX Products
  • Events
  • Others
  • Leadership
  • Partnership
  • Services & Products
  • Joint ventures
  •   Back
  • Blockchain
  • Finance
  • Tech innovation

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.