Data Science คืออะไร สายงานนี้ต้องทำอะไรบ้าง?

ไทย

Data Science คือ

การมาถึงของอินเทอร์เน็ตที่มีการใช้งานอย่างแพร่พลายทั่วโลก ทำให้ปัจจุบันมี “Data” จำนวนมหาศาลและมีความหลากหลายเกิดขึ้นจากหลายแหล่ง ทุกวันนี้หลายคนอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูล ประกอบกับคำศัพท์อย่างเช่น Data Analytic, MLOps, ML engineer, Data Engineering และ Data Science ซึ่งถือเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม อีกทั้งสายงาน Data Science ก็เป็นที่ต้องการมากขึ้น

 

ว่าแต่ ศาสตร์ Data Science คืออะไร? ครอบคลุมถึงงานด้านใดบ้าง? แล้วถ้าอยากทำอาชีพ Data Scientist ต้องมีสกิลอะไรถึงจะประสบความสำเร็จ? SCB TechX ได้รวบรวมคำตอบมาบอกกันในบทความนี้แล้ว!

Data Science คืออะไร?

Data Science หรือ “วิทยาการข้อมูล” คือ ศาสตร์การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ผ่านวิธีการต่างๆ ที่ครอบคลุมตั้งแต่การจัดเก็บ จัดการ และวิเคราะห์ ไปจนถึงการนำเสนอข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ออกมาในรูปแบบของข้อมูลเชิงลึก (Insight) เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านธุรกิจและด้านอื่นๆ ในแง่ของการตอบคำถาม แก้ปัญหา ทำนายผล รวมไปถึงคาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำ Data Science คือ Data Products หรือผลิตภัณฑ์ข้อมูลในลักษณะต่างๆ ที่สามารถช่วยให้ธุรกิจเดินทางและพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการวางกลยุทธ์ Digital Marketing สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ รวมไปถึงการยกระดับการบริการอีกด้วย

สายงาน Data Science ต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง?

ในสายงาน Data Science มีวงจรการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ และนำเสนอ โดยกระบวนการนี้มีชื่อเรียกว่า “Data Science Life Cycle” ดังนั้น มาดูรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนกันเลย

1. การรวบรวมข้อมูล (Capture)

ขั้นตอนเริ่มแรกของการทำ Data Science คือ การเก็บรวบรวมหรือ “การจับ” ข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ การรวบรวมข้อมูล (Data Acquisition) การป้อนข้อมูล (Data Entry) และการดึงข้อมูล (Data Extraction) โดยจะรวบรวมทุกข้อมูลดิบหรือ Raw Data ทั้งในรูปแบบที่มีโครงสร้าง กึ่งโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง

พอเก็บข้อมูลมาได้แล้ว คำถามต่อไปที่ต้องตอบก็คงหนีไม่พ้น “เก็บข้อมูลไว้ที่ไหนดี?” ซึ่งเป็นขั้นตอนถัดไปนั่นเอง

2. การบำรุงรักษา (Maintain)

หลายคนน่าจะคุ้นเคยกับคำว่า “การจัดเก็บข้อมูล” มากกว่า เพราะข้อมูลที่รวบรวมมาอาจหายไปตามกาลเวลา ดังนั้นธุรกิจหรือ Data Scientist จึงต้องรักษาสภาพข้อมูล เช่น การทำระบบคลังข้อมูล (Data Warehousing) เพื่อทำการความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing หรือ Data Wrangling) ด้วยการตรวจสอบ แก้ไข หรือการลบ เพื่อให้รายการข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกไปจากชุดข้อมูล และนำไปใช้ต่อได้ง่าย ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างใช้เวลานานทีเดียว

3.การจัดการข้อมูล (Process)

ขั้นตอนนี้เป็นการจัดการกับข้อมูลมหาศาลให้อยู่ในรูปที่ต้องการ รวมถึงวิเคราะห์ด้วยว่าข้อมูลนั้นๆ มีประโยชน์เพียงใดในการนำไปวิเคราะห์ อาทิ การทำ Data Mining การทำ Data Modeling การทำ Data Integration และการสรุปข้อมูล เป็นต้น

4. การวิเคราะห์ข้อมูล (Analyze)

มาถึงขั้นตอนสำคัญอย่างการกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบหลัก ได้แก่ Descriptive Analytic, Diagnostic Analytic, Predictive Analytic และ Prescriptive Analytic ซึ่งอาจเป็นกระบวนการที่ทำต่อเนื่องกันหรือทำควบคู่กันไปก็ได้ เพื่อค้นหา Insight และนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

5. การนำเสนอข้อมูล (Communicate)

ขั้นตอนสุดท้ายของการทำ Data Science คือ การนำข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมและวิเคราะห์มาสรุปผลออกมาในรูปแบบที่เข้าใจง่ายๆ อย่าง ภาพแผนภูมิ กราฟ รายงาน หรือ Data Visualization รูปแบบอื่นๆ สำหรับนำเสนอฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือคณะผู้บริหาร เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจต่อไป

จากกระบวนการของ Data Science ที่ได้แนะนำไป จะเห็นได้ว่าขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของอาชีพ Data Scientist ค่อนข้างกว้าง แต่ก็ใช่ว่าต้องทำทุกอย่างคนเดียวทั้งหมด เพราะยังมี Data Analyst และ Data Engineer ที่เข้ามารับผิดชอบในส่วนต่างๆ ร่วมด้วย หรือก็คือเป็นทีมเดียวกันนั่นเอง

อยากทำอาชีพ Data Scientist ต้องมีทักษะด้านใด?

Data Scientist เป็นบุคคลที่สำคัญต่อองค์กรในยุคดิจิทัลเป็นอย่างมาก อีกทั้งต้องเป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ในด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม มาดูลิสต์ทักษะที่ Data Scientist ควรมีกันได้เลย

ทักษะ Hard Skill

อันดับแรก Data Scientist ต้องมีทักษะด้าน Programming รวมถึงภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมต่าง ๆ เช่น JavaScript, Python และ SQL มีความรู้ด้านการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Data Mining การทำ Machine Learning หรือ AI และเข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรมฐานข้อมูล อาทิ Database ในกลุ่ม Relational, NoSQL และ Graph Database เป็นต้น
ต่อมา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆ ต้องอาศัยทักษะด้านคณิตศาสตร์ อย่าง Algebra, Probability และ Calculus เพื่อนำมาใช้ทำความเข้าใจข้อมูลและตีความผลลัพธ์ของข้อมูล
สุดท้าย คนที่อยู่ในสายงาน Data Science ควรมีความเข้าใจในด้านอุตสาหกรรมหรือ Domain Knowledge ที่จะเข้าไปทำงาน เช่น หากเป็นด้านการแพทย์ การผลิต การโรงแรม ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลควรศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการทางธุรกิจ

ทักษะ Soft Skill

เรื่อง Data นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่คนนอกสายงานจะทำความเข้าใจได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที แต่เมื่อหน้าที่ของ Data Scientist นั้นครอบคลุมถึงการสรุปและนำเสนอข้อมูล จึงควรมีทักษะการสื่อสาร ซึ่งเป็น Soft Skill ที่ไม่ควรมองข้าม ไม่เพียงแต่การทำ Data Visualization ให้เห็นภาพชัดเจน แต่หากสามารถสื่อสารได้ดี อธิบายกราฟและข้อมูลที่ซับซ้อนออกมาได้เข้าใจง่าย ก็จะสามารถทำให้สื่อสารกับเพื่อนร่วมงานฝ่ายอื่นๆ ให้เข้าใจได้ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจ เป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมาเลยทีเดียว

สรุปได้ว่า Data Science คือ ศาสตร์การนำ Data มาใช้ประโยชน์ที่ต้องอาศัยขั้นตอนที่ละเอียดถี่ถ้วน รวมไปถึงผู้ที่ทำงานในสายอาชีพนี้ต้องมีทักษะต่างๆ มากมาย เพื่อที่จะนำเสนอข้อมูลออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งใครที่สนใจเรื่องของ Big Data สายอาชีพ Data Scientist ก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมาก

สายอาชีพ Data Scientist

ส่วนในมุมของธุรกิจ การทำ Data Science ที่ดีนั่นสามารถสร้างข้อได้เปรียบให้กับองค์กร รู้ทิศทางการดำเนินธุรกิจ แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างยั่งยืน แต่เชื่อว่าหลายๆ ธุรกิจยังคงต้องการตัวช่วยด้านข้อมูลอยู่ ซึ่ง SCB TechX มีโซลูชันที่ใช่มานำเสนอ

TechX Data Platform จาก SCB TechX

ในยุคดิจิทัลที่ธุรกิจต้องอาศัย “ข้อมูล” เพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด โดยเฉพาะการเข้ามาของ Big Data ที่มีข้อมูลจำนวนมากเกิดขึ้นตลอดเวลา อาจทำให้ธุรกิจไม่สามารถจัดการกับข้อมูลในรูปแบบเดิมๆ ได้อีกต่อไป ดังนั้น SCB TechX จึงได้คิดค้นพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลแบบครบวงจร TechX Data Platform ขึ้น เพื่อช่วยตอบโจทย์ แก้ปัญหา และนำเสนอโซลูชันให้แก่ธุรกิจได้อย่างตรงจุดครอบคลุมรอบด้าน

 

บริการ TechX Data Platform จาก SCB TechX คือ โซลูชันสำหรับองค์กรที่เข้ามาช่วย บริหาร เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และนำข้อมูลไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชั้นนำของเมืองไทย

ทำไมต้องเลือก TechX Data Platform?

1. One-Stop Solution สำหรับธุรกิจ
บริการ Data Platform ของเราครอบคลุมทุกโซลูชันด้านการจัดการข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) การรวบรวมข้อมูล ( Data Integration) การจัดเก็บข้อมูล (Data Storage) การดูแลระบบฐานข้อมูล (Data Administration) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ไปจนถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Governance Security) ด้วยเทคโนโลยีชาญฉลาดอย่าง AI และ Machine Learning ยกระดับประสิทธิภาพการทำ Data Analysis ขึ้นไปอีกขั้น


2. Tailor-Made เพื่อทุกธุรกิจทุกขนาด
TechX Data Platform เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่ง (Customize) ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ข้อมูลของธุรกิจทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพ เอสเอ็มอี (SME) หรือองค์กรใหญ่ ปรับแต่งได้ตามความต้องการ ธุรกิจจึงสามารถจัดการข้อมูลที่ทันสมัยและเหมาะสมกับขนาดองค์กรที่สุด


3. Low-Code Solution เข้าถึงง่าย
Data Platform สามารถเชื่อมต่อเข้ากับซอฟต์แวร์หรือระบบต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ธุรกิจโอนข้อมูล พร้อมทำงานร่วมกับเครื่องมือที่ธุรกิจคุ้นเคยอยู่แล้วได้ เช่น Power BI หรือ Tableau ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ Data Platform เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานง่าย ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียน Code มาก ก็สามารถใช้งานแพลตฟอร์ม และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


4. ปลอดภัยและเชื่อถือได้
SCB TechX ร่วมมือกับผู้ให้บริการด้านข้อมูลและคลาวด์ชั้นนำระดับโลก เช่น Databricks, AWS, Microsoft Azure และ Google Cloud Platform อีกทั้งได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จึงมั่นใจได้ในการดูแลความปลอดภัยของข้อมูล (Security and Reliability)
นอกจากนี้ TechX Data Platform ยังพร้อมรองรับการจัดการข้อมูลตามกรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ให้แก่ลูกค้าด้วย

SCB TechX พร้อมให้บริการ Data Platform ทั้งรูปแบบ Platform as a Service และ Software as a Service ตอบโจทย์ที่แตกต่างตามความต้องการสำหรับธุรกิจคุณ

หากสนใจดูรายละเอียดบริการ แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูล TechX Data Platform (คลิก)

สอบถามบริการด้าน Data Platform, บริการ eKYC และ โซลูชันอื่นๆเพิ่มเติม ได้ที่ Email: contact@scbtechx.io

ติดตาม SCB TechX เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆ ก่อนใคร
Facebook: SCB TechX
Medium: medium.com/scb-techx
LinkedIn: www.linkedin.com/company/scb-tech-x/
YouTube: SCB TechX

Related Content

 • ทั้งหมด
 • Blogs
 • Insights
 • News
 • Uncategorized
  •   Back
  • Blockchain
  • Finance
  • Tech innovation
  •   Back
  • Leadership
  • PointX Products
  • Events
  • Others
  • Joint ventures
  • Partnership
  • Services & Products
  •   Back
  • Data Science
  • Careers
  • Lifestyle
  • Product
  • Strategy
  • Technology
  • User Experience

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.