ธุรกิจรู้ไหม? Data Analytics คืออะไร สำคัญต่อการตลาดอย่างไร

ไทย

ธุรกิจรู้ไหม? Data Analytics คืออะไร สำคัญต่อการตลาดอย่างไร

การดำเนินธุรกิจหรือการทำการตลาดของทุกธุรกิจในยุคนี้ ต้องอาศัยข้อมูล จนกลายมาเป็นอาวุธสำคัญในการแข่งขันท่ามกลางโลกดิจิทัลยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค ความชอบความสนใจ ไปจนถึงข้อมูลทางสถิติต่างๆ จนเกิดคำพูดขึ้นว่า “Data is the new oil”  หรือ ข้อมูลกลายเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามหาศาล เพราะองค์กรสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อพัฒนาธุรกิจภายในและสามารถแชร์ข้อมูลกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ (ภายใต้กฎหมาย PDPA หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)


อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจำนวนมหาศาลที่เกิดขึ้นแทบทุกวินาทีนั้นคงไม่สามารถนำไปใช้งานได้จริง หากขาดการวิเคราะห์และสรุปผลออกอย่างการทำ Data Analytics ที่ SCB TechX จะมาแนะนำให้รู้จักกัน

Data Analytics คืออะไร?

Data Analytics คือ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บและเรียบเรียง โดยข้อมูลที่นำมาใช้มีทั้งข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการหา Insight หรือ Report (Visualization) สำหรับพัฒนาธุรกิจ กำหนดกลยุทธ์การตลาด ช่วยแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ไปจนถึงการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

 

ทั้งนี้ เรื่องสำคัญที่ต้องคำนึงก็คือ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูลที่เก็บรวบรวมเอวไว้ ดังนั้นการทำ Data Engineering ที่ดีและตอบรับกับเป้าหมายองค์กรถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการค้นหา Insight ที่มีคุณภาพ

 

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การทำ Data Analytic เป็นสิ่งที่สำคัญต่อธุรกิจในยุค Data-Driven ซึ่งมี Big Data จำนวนมากเกิดขึ้นตลอดเวลา เพราะหากธุรกิจขาดข้อมูลไป ก็เท่ากับการ “หลงทาง” ไปต่อไม่ถูก ดังนั้น ทั้งองค์กรขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ล้วนต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแข่งขันและต่อยอดธุรกิจต่อไป

4 ประเภทของ Data Analytic

ธุรกิจรู้ไหม? Data Analytics คืออะไร สำคัญต่อการตลาดอย่างไร

โดยทั่วไป การทำ Data Analytics สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบ ซึ่งมีระดับความซับซ้อนในการวิเคราะห์ข้อมูลแตกต่างกันไป ดังนี้

 

1. Descriptive Analytics

คือ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพื้นฐาน จากการใช้ตัวแปรเดียว (Univariate Analysis) โดยเป็นการสรุปข้อมูลจากอดีตหรือในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อแสดงผลของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทั้งรายการธุรกิจ เหตุการณ์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ออกมาเข้าใจง่าย ก่อนที่จะนำมาคาดคะเนถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพื้นฐานส่วนใหญ่ มักใช้เทคนิคทางสถิติ เช่น การหาค่ากลาง ค่าเฉลี่ย หรือหาผลรวม เป็นต้น โดยหลายคนอาจคุ้นเคยในรูปแบบของ “รายงานการขาย” ที่บอกว่าเดือนนี้ทำยอดขายได้เท่าไหร่ ผลิตภัณฑ์ตัวไหนขายดี มีลูกค้าติดต่อเข้ามากี่คน ทำให้รู้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจเป็นอย่างไร ซึ่งถือเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้นที่จำเป็นต่อทุกองค์กร

 

2. Diagnostic Analytics

คือ การวิเคราะห์เชิงวินิจฉัย โดยอาศัยตัวแปรตั้งแต่สองตัวแปรขึ้นไป (Multivariate Analysis) เพื่อดูว่าตัวแปรเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กันหรือส่งผลกระทบกันอย่างไรบ้าง และวิเคราะห์ถึงสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งจะมีความซับซ้อนและละเอียดกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Descriptive Analytics อีกทั้งมีการตั้งสมมติฐานว่า เพราะอะไรเหตุการณ์เหล่านั้นจึงเกิดขึ้น

 

ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆ เช่น ทำไมแคมเปญโฆษณาบน Facebook ถึงช่วยให้ยอดสินค้าเพิ่มมากขึ้น หรือ ทำไมโปรโมชัน A ถึงได้รับความนิยมมากกว่าโปรโมชัน B เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจรู้ถึงความต้องการของตลาด เข้าใจพฤติกรรมลูกค้า และรู้สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น

 

3. Predictive Analytics

การวิเคราะห์แบบพยากรณ์ ที่จะเอาข้อมูลที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตมาวิเคราะห์เพื่อทำนาย ดูแนวโน้ม พยากรณ์ว่าอาจเกิดอะไรขึ้นหรือเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เกินขึ้นแล้วกับแบบจำลองทางสถิติ หรือใช้เทคโนโลยี AI และ Predictive Analytics Platform

 

การทำ Predictive Analytics สามารถช่วยวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น สินค้าหรือบริการอะไรที่คาดว่าจะขายดี กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มไหนมีโอกาสที่จะเข้ามาเป็นลูกค้าในอนาคต หรือยอดขายในปีหน้าจะเป็นอย่างไร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มักถูกสรุปออกมาในรูปแบบของกราฟหรือเทรนด์เป็นหลัก

 

4. Prescriptive Analytics

การวิเคราะห์แบบให้คำแนะนำ เป็นรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นที่มีความซับซ้อนที่สุด และทำต่อเนื่องจาก Predictive Analytics หรือก็คือ เมื่อธุรกิจรู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้น ทั้งข้อดี ข้อเสีย สาเหตุ และระยะเวลาของสิ่งที่จะเกิดขึ้น ก็มาคิดกันต่อได้ว่าควรที่จะปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาอะไรบ้าง เพื่อมองหาแนวทางที่ดีที่สุดในการรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น

 

การทำ Prescriptive Analytics จะช่วยให้นักการตลาดวางแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมที่สุด พร้อมวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นถ้าหากเลือกทำตามแนวทางนั้นๆ เช่น หากธุรกิจทำผลิตภัณฑ์นี้ออกมา ควรทำการตลาดแบบไหน ออกโปรโมชันอย่างไร ขายให้กับลูกค้ากลุ่มใดถึงจะเกิดผลลัพธ์มากที่สุด

 

โดยการทำ Predictive Analytics นับว่าการวิเคราะห์ที่ทรงพลังและซับซ้อนอย่างมาก โดยมีการนำ Big Data ระบบ AI ไปจนถึงอัลกอริทึมของ Machine Learning เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลที่มีความซับซ้อนเกินกว่าที่มนุษย์จะทำได้ ทำให้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 

การวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบเหล่านี้มักถูกทำร่วมกันหรือเป็นกระบวนการต่อเนื่องกัน เช่น การทำ Descriptive Analytics ไปพร้อมกับ Diagnostic Analytics และรวบรวมข้อมูลนำเสนอด้วยกัน เป็นต้น นอกจากนี้ การทำการวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ เหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาจัดการดูแล เช่น Data Analyst, Data Scientist และ Data Engineer ที่ต่างมีหน้าที่สำคัญในการนำข้อมูลมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Data Analytic สำคัญกับธุรกิจอย่างไร?

คำตอบสั้นๆ คือ สำคัญในทุกด้าน เพราะหลังจากที่เกิด Digital Transformation โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ทำให้เกิดข้อมูลมหาศาลหรือรู้จักกันในชื่อว่า Big Data  อีกทั้งการเก็บข้อมูลไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ธุรกิจจึงหันมาแข่งขันกันด้วยข้อมูล ดังนั้น การทำ Data Analytic คือ สิ่งจำเป็นที่ไม่ควรมองข้าม

การทำ Data Analytic มีประโยชน์หลายประการ โดย SCB TechX จะมายกตัวอย่างข้อดีของ Data Analytics ที่สำคัญต่อธุรกิจ ดังนี้

 

– ช่วยในการวิเคราะห์ภาพรวมของสถานการณ์

การมีข้อมูลอยู่ในมือ สามารถนำมาวิเคราะห์ได้อย่างละเอียด จะทำให้สามารถมองภาพรวมของสถานการณ์ รู้ถึงความเสี่ยงได้ชัดเจน แล้วสามารถหาวิธีจัดการกับปัญหาได้ดีและแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด

 

– เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในเชิงลึก

การทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค ความชอบของลูกค้า และความสนใจของกลุ่มเป้าหมายนั้นสำคัญต่อการทำ Digital Marketing ในปัจจุบันอย่างมาก โดยเฉพาะการตลาดเฉพาะบุคคล ที่ต้องอาศัยข้อมูลลูกค้า เพื่อนำเสนอโปโมชันที่โดนใจ สินค้าและบริการที่ใช่ และประสบการณ์ต่อแบรนด์ที่ดีกว่าเดิม

 

– สร้างแคมเปญการตลาดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เพราะเมื่อมีข้อมูลของลูกค้า และเข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายต้องการอะไร รวมไปถึงแนวโน้มเทรนด์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ธุรกิจก็จะสามารถสร้างแคมเปญมารองรับความต้องการที่ตรงจุด

 

จะเห็นได้ว่า Data Analytics มีบทบาทในการขยายขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจและการทำการตลาดอย่างมาก เมื่อมีทีมงานนักวิเคราะห์ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือและแพลตฟอร์มในการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ องค์กรก็จะสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้มาจัดทำ Database เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปในทิศทางที่เหมาะสมและประสบความสำเร็จในโลกดิจิทัลนี้นั่นเอง

TechX Data Platform จาก SCB TechX

ในยุคดิจิทัลที่ธุรกิจต้องอาศัย “ข้อมูล” เพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด โดยเฉพาะการเข้ามาของ Big Data ที่มีข้อมูลจำนวนมากเกิดขึ้นตลอดเวลา อาจทำให้ธุรกิจไม่สามารถจัดการกับข้อมูลในรูปแบบเดิมๆ ได้อีกต่อไป ดังนั้น SCB TechX จึงได้คิดค้นพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลแบบครบวงจร TechX Data Platform ขึ้น เพื่อช่วยตอบโจทย์ แก้ปัญหา และนำเสนอโซลูชันให้แก่ธุรกิจได้อย่างตรงจุดครอบคลุมรอบด้าน

 

บริการ TechX Data Platform จาก SCB TechX คือ โซลูชันสำหรับองค์กรที่เข้ามาช่วย บริหาร เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และนำข้อมูลไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชั้นนำของเมืองไทย 

ทำไมต้องเลือก TechX Data Platform?

1. One-Stop Solution สำหรับธุรกิจ

บริการ Data Platform ของเราครอบคลุมทุกโซลูชันด้านการจัดการข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) การรวบรวมข้อมูล ( Data Integration) การจัดเก็บข้อมูล (Data Storage)  ดูแลระบบฐานข้อมูล (Data Administration) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ไปจนถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Governance Security) ด้วยเทคโนโลยีชาญฉลาดอย่าง AI และ Machine Learning ยกระดับประสิทธิภาพการทำ Data Analysis ขึ้นไปอีกขั้น

 

2. Tailor-Made เพื่อทุกธุรกิจทุกขนาด

TechX Data Platform เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถ ปรับแต่ง (Customize) ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ข้อมูลของธุรกิจทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็น สตาร์ทอัพ เอสเอ็มอี (SME) หรือองค์กรใหญ่ ปรับแต่งได้ตามความต้องการ ธุรกิจจึงสามารถจัดการข้อมูลที่ทันสมัยและเหมาะสมกับขนาดองค์กรที่สุด

 

3. Low-Code Solution เข้าถึงง่าย

Data Platform สามารถเชื่อมต่อเข้ากับซอฟต์แวร์หรือระบบต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ธุรกิจโอนข้อมูล พร้อมทำงานร่วมกับเครื่องมือที่ธุรกิจคุ้นเคยอยู่แล้วได้ เช่น Power BI หรือ Tableau ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ Data Platform เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานง่าย ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียน Code มาก ก็สามารถใช้งานแพลตฟอร์ม และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

4. ปลอดภัยและเชื่อถือได้

SCB TechX ร่วมมือกับผู้ให้บริการด้านข้อมูลและคลาวด์ชั้นนำระดับโลก เช่น Databricks, AWS, Microsoft Azure และ Google Cloud Platform จึงมั่นใจได้ในการดูแลความปลอดภัยของข้อมูล (Security and Reliability) TechX Data Platform ยังพร้อมรองรับการจัดการข้อมูลตามกรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ด้วย

SCB TechX พร้อมให้บริการ Data Platform ทั้งรูปแบบ Platform as a Service และ Software as a Service ตอบโจทย์ที่แตกต่างตามความต้องการสำหรับธุรกิจคุณ

หากสนใจดูรายละเอียดบริการ แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูล TechX Data Platform (คลิก)

สอบถามบริการด้าน Data Platform, บริการ eKYC และ โซลูชันอื่นๆเพิ่มเติม ได้ที่ Email: contact@scbtechx.io

ติดตาม SCB TechX เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆ ก่อนใคร

Facebook: SCB TechX

Medium: medium.com/scb-techx 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/scb-tech-x/

YouTube: SCB TechX

Related Content

 • ทั้งหมด
 • Blogs
 • Insights
 • News
  •   Back
  • Careers
  • Data Science
  • Lifestyle
  • Product
  • Strategy
  • Technology
  • User Experience
  • xPlatform
  • DevOps
  •   Back
  • PointX Products
  • Events
  • Others
  • Leadership
  • Partnership
  • Services & Products
  • Joint ventures
  •   Back
  • Blockchain
  • Finance
  • Tech innovation

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.