เจาะลึก IT Consultant คืออะไร? พร้อมรู้จักหน้าที่และประโยชน์

ไทย

what-is-it-consultant CoverImage

ในยุคดิจิทัลที่การแข่งขันด้านธุรกิจเกิดขึ้นตลอดเวลา เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยถือเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้หลายองค์กรประสบความสำเร็จ ทั้งช่วยประหยัดต้นทุน ลดระยะเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม การจะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ในองค์กรอาจไม่ง่ายเสมอไป ส่งผลให้สายงาน IT Consultant เป็นที่ต้องการมากขึ้นในตลาดแรงงาน 

 

ในบทความนี้ SCB Techx จะพาไปเจาะลึกเกี่ยวกับอาชีพ IT Consultant พร้อมไขข้อสงสัยว่า องค์กรของคุณมีความจำเป็นต้องว่าจ้างเจ้าหน้าที่ IT Consultant หรือไม่?

IT Consultant คืออะไร?

IT Consultant (Information Technology Consultant) คือ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่นิยมเรียกว่า ที่ปรึกษาด้านไอที ซึ่งมีบทบาทในการให้คำปรึกษา พัฒนา และปรับปรุงระบบเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้องค์กรสามารถเข้าถึงศักยภาพของแต่ละเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

โดยผู้ที่สามารถประกอบอาชีพ IT Consultant ได้จะต้องมีความรู้เฉพาะทางด้านเทคโนโลยี อาทิ วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรเครือข่าย นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสายอาชีพนี้มีฐานเงินเดือนเริ่มต้นตั้งแต่ 30,000 – 80,000 บาท ในประเทศไทย

หน้าที่ของ IT Consultant

หน้าที่ของ IT Consultant ครอบคลุมกระบวนการทำงานทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ

1. ให้คำปรึกษา (Consulting)

เจ้าหน้าที่ IT Consultant มีหน้าที่รับฟังปัญหา และความต้องการขององค์กรในฐานะลูกค้า เพื่อวิเคราะห์ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน และประเมินผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นหลังองค์กรนำระบบเทคโนโลยีที่พัฒนาเสร็จแล้วไปใช้งาน

2. ออกแบบระบบ (System Design)

หลังให้คำปรึกษา และได้ข้อตกลงที่แน่ชัดร่วมกับองค์กร เจ้าหน้าที่ IT Consultant จะทำการออกแบบระบบและโครงสร้างด้านไอที (IT Systems and Architectures) ทั้งหมด ส่วนกรณีที่องค์กรมีระบบไอทีเดิมที่ใช้งานอยู่แล้ว แต่ต้องการยกระดับการรักษาความปลอดภัย หรือต้องการเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา เจ้าหน้าที่ IT Consultant จะทำการวิเคราะห์ระบบเดิม และออกแบบระบบใหม่ขึ้นมา ซึ่งเทคโนโลยีเก่าในระบบเดิมจะต้องสามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาได้อย่างลื่นไหล

3. พัฒนาระบบ (System Development)

การพัฒนาระบบที่เจ้าหน้าที่ IT Consultant นิยมดำเนินการมี 2 แบบ คือ

  • ประยุกต์เทคโนโลยีจากผู้พัฒนาหลายราย โดยเป็นการผสานเทคโนโลยีมากกว่า 1 อย่าง จากผู้พัฒนาหลายรายเข้าด้วยกัน เพื่อให้ทำงานอย่างเป็นระบบ
  • ผสานเทคโนโลยีจากผู้พัฒนารายอื่นเข้ากับเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นใหม่ เจ้าหน้าที่ IT Consultant จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่ เช่น ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์ม แล้วนำมาประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีจากผู้พัฒนารายอื่น เพื่อให้เกิดการทำงานแบบสอดประสานอย่างเป็นระบบ

4. บริการความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cybersecurity Service)

อีกหนึ่งหน้าที่สำคัญของ IT Consultant คือ การประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์ของระบบที่ตนเองออกแบบและพัฒนา เพื่อค้นหาช่องโหว่ด้านความปลอดภัย และทำการแก้ไขให้ระบบมีความปลอดภัยอย่างสูงที่สุด

5. ฝึกอบรมบุคลากร (Training Users)

การฝึกอบรมบุคลากรจะช่วยให้องค์กรสามารถนำระบบดังกล่าวไปใช้งานได้อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

โดยปกติเจ้าหน้าที่ IT Consultant จะมีองค์ความรู้และความถนัดเฉพาะทางแตกต่างกันออกไป เช่น ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง และด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ นอกจากนี้ การพัฒนาระบบไอที 1 ระบบ ยังไม่สามารถดำเนินการด้วยเจ้าหน้าที่ IT Consultant เพียง 1 คนได้ แม้จะมีความถนัดครอบคลุมทุกด้านในคนเดียว เพราะจะทำให้การพัฒนาระบบใช้เวลานาน ดังนั้นองค์กรที่ต้องการออกแบบ และพัฒนาระบบไอทีด้วยตนเองจึงมีความจำเป็นต้องว่าจ้างเจ้าหน้าที่ IT Consultant หลายคน ซึ่งตามมาด้วยงบประมาณที่เพิ่มสูงขึ้น

ประโยชน์ของ IT Consultant

ในยุคที่ความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรในภาพรวม บทบาทของ IT Consultant ถือว่ามีประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะผู้ให้บริการ IT Consultant ในระดับองค์กร อาทิ

1. ประหยัดงบประมาณ

บริการ IT Consultant ช่วยให้องค์กรประหยัดต้นทุนได้มากกว่าการว่าจ้างเจ้าหน้าที่ IT Consultant ในรูปแบบพนักงานประจำ

2. สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation)

การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล หมายถึงการที่องค์กรนำเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อวางรากฐานการทำงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เช่น เปลี่ยนจากการเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารมาเป็นการเก็บไว้ในรูปเอกสารดิจิทัล

3. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร

เจ้าหน้าที่ IT Consultant สามารถช่วยออกแบบ และนำเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์เป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรทำงานร่วมกันได้อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4. ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรอย่างตรงจุด

เจ้าหน้าที่ IT Consultant มีองค์ความรู้ด้านไอทีที่หลากหลาย ทั้งด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง ความปลอดภัยทางไซเบอร์ การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาซอฟต์แวร์ และอื่นๆ ซึ่งช่วยให้ IT Consultant สามารถวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการขององค์กรได้อย่างแม่นยำ พร้อมกับนำเสนอระบบไอทีที่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละองค์กรได้อย่างตรงจุด

นอกจากนี้ IT Consultant ยังมีประโยชน์อีกมากมาย ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละองค์กร โดยข้อดีของผู้ให้บริการ IT Consultant คือ องค์กรไม่จำเป็นต้องว่าจ้างเจ้าหน้าที่ IT Consultant ประจำองค์กร เพราะสามารถเลือกจ้างได้ในกรณีที่ต้องการพัฒนาแอปพลิเคชัน หรือซอฟต์แวร์ใหม่ๆ สู่ท้องตลาด ต้องการปรับปรุงระบบการทำงานภายใน และต้องการประยุกต์เครื่องมือเทคโนโลยีใหม่เข้ามาในระบบ เป็นต้น

แนะนำบริการ Technology Consulting ครบวงจรจาก SCB TechX

แนะนำบริการ Technology Consulting ครบวงจรจาก SCB TechX

มากกว่าที่ปรึกษาด้านไอทีทั่วไป เพราะ SCB TechX ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) ในการวางกลยุทธ์ให้กับลูกค้า ซึ่งช่วยให้เรามองเห็นปัญหาอย่างรอบด้าน และสามารถออกแบบโซลูชันที่แก้ปัญหาของลูกค้าได้ตรงจุด

 

SCB TechX ยังมีทีมวิศวกรและนักออกแบบประสบการณ์ (UX designer) ที่พร้อมเปลี่ยนโซลูชันให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่ตอบโจทย์ทั้งในเชิงเทคโนโลยีและประสบการณ์การใช้งาน เราจึงสามารถให้บริการด้านโซลูชันแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจรในที่เดียว หากองค์กรใดสนใจบริการ Technology Consulting ครบวงจร สามารถติดต่อทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่ Email: contact@scbtechx.io 

 

ติดตาม SCB TechX เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆ ก่อนใคร

 

Facebook: SCB TechX

Medium: medium.com/scb-techx 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/scb-tech-x/

YouTube: SCB TechX

Related Content

 • ทั้งหมด
 • Blogs
 • Insights
 • News
  •   Back
  • Careers
  • Data Science
  • Lifestyle
  • Product
  • Strategy
  • Technology
  • User Experience
  • xPlatform
  • DevOps
  •   Back
  • PointX Products
  • Events
  • Others
  • Leadership
  • Partnership
  • Services & Products
  • Joint ventures
  •   Back
  • Blockchain
  • Finance
  • Tech innovation

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.