Data Management คืออะไร? สิ่งสำคัญที่องค์กรดิจิทัลควรใส่ใจ

ไทย

Data Management คืออะไร

ปัจจุบัน Digital Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล บริษัท แบรนด์ และองค์กรต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูล (Data) ได้มากกว่าเดิม ซึ่งข้อมูลที่ไหลมาเทมาเหล่านี้ล้วนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้หลายด้าน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับธุรกิจท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ข้อมูลถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับองค์กรสมัยใหม่ แต่ด้วยการเข้าถึงข้อมูลจำนวนมหาศาล (Big Data) และประเภทข้อมูลที่แตกต่างกัน หากขาดการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ข้อมูลเหล่านี้ก็อาจไม่สามารถให้ประโยชน์กับองค์กรได้จริง ดังนั้นองค์กรต้องให้ความสำคัญกับ Data Management

Data Management คืออะไร?

กระบวนการจัดการและควบคุมข้อมูลองค์กร

Data Management คือ กระบวนการจัดการและควบคุมข้อมูลองค์กร ที่ครอบคลุมตั้งแต่การรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ บำรุงรักษา ไปจนถึงการทำลายข้อมูลตาม Data Lifecycle เพื่อให้การจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีคุณภาพ

 

หากถามว่า ข้อมูลองค์กรคืออะไร? ต้องบอกว่า Big Data ที่องค์กรสามารถเก็บรวบรวมได้นั้นเป็นชุดข้อมูลจำนวนนับไม่ถ้วน มีลักษณะโครงสร้าง 3 รูปแบบหลักๆ ได้แก่ ข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจน (Structured Data), ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจน (Unstructured Data) และ ข้อมูลกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structed Data) นอกจากนี้ แหล่งที่มาข้อมูลยังมีทั้งแบบ Zero, 1st, 2nd, 3rd Party Data

 

สรุปได้ว่า จำนวนข้อมูลและรูปแบบที่หลากหลายนี้ ทำให้ Data Management คือ กระบวนการสำคัญที่องค์กรยุคนี้ขาดไปไม่ได้เลยทีเดียว

Data Management มีอะไรบ้าง?

การทำ Data Management ให้มีประสิทธิภาพประกอบไปด้วยขั้นตอนหลากหลายและต้องอาศัยทีมผู้เชี่ยวชาญอย่าง Data Analysis, Data Scientist, MLOps และ Data Engineer เข้ามาดูแล ประกอบกับระบบจัดการข้อมูลอย่าง Data Warehouse, Data Platform และอื่นๆ ซึ่งโดยทั่วไปกระบวนการจัดการข้อมูลองค์กร สามารถสรุปแบบเข้าใจง่ายๆ ดังนี้

1. การวางแผนการจัดการข้อมูล (Data Management Planning)

ในขั้นตอนแรก คือ การกำหนดแผนการและกลยุทธ์ในการจัดการข้อมูลในองค์กร เพื่อให้กระบวนการต่อๆ ไปนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น และเกิดประสิทธิภาพเต็มที่ในระยะยาว

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection)

ต่อมา องค์กรสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลภายในองค์กร แบบสำรวจ แหล่งข้อมูลภายนอกจากสื่อต่างๆ เช่น โซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งการเก็บข้อมูลในแต่ละครั้ง ควรมีการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล เช่น ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ พร้อมคัดกรองข้อมูลที่ไม่ได้คุณภาพ

3. การจัดเก็บและจัดระเบียบข้อมูล (Data Storage and Organization)

เมื่อสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้ว อันดับต่อมาคือการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้สามารถเข้าถึง ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและเป็นระเบียบ สะดวกต่อการนำไปวิเคราะห์หรือใช้งานต่อนั่นเอง

4. การประมวลผลข้อมูล (Data Processing)

การประมวลผลหรือวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) นั้นเป็นขั้นตอนสำคัญ ที่จะนำข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บมาใช้ประโยชน์อย่างการค้นหา Insight หรือ Report (Visualization) สำหรับพัฒนาธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดกลยุทธ์ แก้ไขปัญหาภายในองค์กร ไปจนถึงการคาดการณ์ความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

5. การส่งเสริมการใช้ข้อมูล (Data Utilization)

เป็นการนำนำข้อมูลที่ผ่านการจัดการและวิเคราะห์ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและธุรกิจ เช่น สร้างแคมเปญการตลาดแบบเฉพาะบุคคล การปรับเปลี่ยนแนวทางการให้บริการ ไปจนถึงการปรับตัวให้ทันกระแสของผู้บริโภค

6. การปกป้องข้อมูล (Data Protection)

ความปลอดภัยของข้อมูลถือเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งที่องค์กรควรจะต้องให้ความสำคัญ เนื่องจาก ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้านั้นถือเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว องค์กรจึงต้องมีมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจาก Cybersecuity Threats ต่างๆ อย่างการขโมยข้อมูล หรือปลอมแปลงตัวตน อีกทั้งต้องปฏิบัติตาม PDPA เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถควบคุมข้อมูลของตนได้ มอบความปลอดภัย จัดการข้อมูลที่โปร่งใสและเป็นความลับ

ความสำคัญของ Data Management ต่อองค์กร

ประโยชน์ของการจัดการข้อมูล

พอทราบได้ไปแล้วว่า Data Management มีอะไรบ้าง ต่อมาคือ ประโยชน์ของการจัดการข้อมูลที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย Data Management มีความสำคัญหลายด้าน ได้แก่

1. สามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาด

การจัดการข้อมูลที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจกำหนดกลยุทธ์และกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน ซึ่งสามารถต่อยอดเป็นแคมเปญโฆษณา การประชาสัมพันธ์ หรือแม้กระทั่งการออกแบบสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาด แม่นยำ มั่นใจ และรวดเร็ว

2. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร

เมื่อมีการวางแผนการจัดเก็บข้อมูลที่ดี เป็นระเบียบ สามารถช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว ไม่เสียเวลาค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่ง เข้าถึงข้อมูลได้ทันที ได้รับชุดข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถประสานงานได้อย่างไร้รอยต่อ

3. ข้อมูลปลอดภัย ลดปัญหาด้านภัยไซเบอร์

อย่างที่กล่าวไปข้างต้น การจัดการข้อมูลที่ดีต้องมาพร้อมกับนโยบายการรักษาความปลอดภัย หากองค์กรมีการจัดการข้อมูลที่ดีที่สามารถปกป้องข้อมูลได้อย่างหนาแน่นก็จะช่วยลดความเสี่ยงในหลายด้าน เช่น ป้องกันข้อมูลรั่วไหล การถูกโจรกรรมข้อมูล ที่อาจอันสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ความน่าเชื่อถือ การเงิน และอื่นๆ ป้องกันความเป็นส่วนตัวของลูกค้าองค์กรได้นั่นเอง

4. บริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการข้อมูลที่ดีช่วยลดการสูญเสียข้อมูล ด้วยการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล และการใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสม เช่น ระบบฐานข้อมูลภายในองค์กร หรือคลาวด์ (Cloud Services) ที่สามารถเชื่อถือได้

จากที่ SCB TechX ได้แนะนำไปทั้งหมด เห็นได้ว่า Data Management คือ สิ่งที่มีความสำคัญต่อองค์กรในยุคนี้อย่างมาก จึงเป็นเรื่องที่ทุกบริษัท ทุกแบรนด์ ไม่ว่าจะรายเล็กหรือรายใหญ่ต้องใส่ใจและลงทุนในการจัดการข้อมูล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

TechX Data Platform จาก SCB TechX

ในยุคดิจิทัลที่ธุรกิจต้องอาศัย “ข้อมูล” เพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด โดยเฉพาะการเข้ามาของ Big Data ที่มีข้อมูลจำนวนมากเกิดขึ้นตลอดเวลา อาจทำให้ธุรกิจไม่สามารถจัดการกับข้อมูลในรูปแบบเดิมๆ ได้อีกต่อไป ดังนั้น SCB TechX จึงได้คิดค้นพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลแบบครบวงจร TechX Data Platform ขึ้น เพื่อช่วยตอบโจทย์ แก้ปัญหา และนำเสนอโซลูชันให้แก่ธุรกิจได้อย่างตรงจุดครอบคลุมรอบด้าน

 

บริการ TechX Data Platform จาก SCB TechX คือ โซลูชันสำหรับองค์กรที่เข้ามาช่วย บริหาร เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และนำข้อมูลไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชั้นนำของเมืองไทย

ทำไมต้องเลือก TechX Data Platform?

 1. One-Stop Solution สำหรับธุรกิจ
  บริการ Data Platform ของเราครอบคลุมทุกโซลูชันด้านการจัดการข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) การรวบรวมข้อมูล ( Data Integration) การจัดเก็บข้อมูล (Data Storage) การดูแลระบบฐานข้อมูล (Data Administration) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ไปจนถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Governance Security) ด้วยเทคโนโลยีชาญฉลาดอย่าง AI และ Machine Learning ยกระดับประสิทธิภาพการทำ Data Analysis ขึ้นไปอีกขั้น

 2. Tailor-Made เพื่อทุกธุรกิจทุกขนาด
  TechX Data Platform เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่ง (Customize) ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ข้อมูลของธุรกิจทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพ เอสเอ็มอี (SME) หรือองค์กรใหญ่ ปรับแต่งได้ตามความต้องการ ธุรกิจจึงสามารถจัดการข้อมูลที่ทันสมัยและเหมาะสมกับขนาดองค์กรที่สุด

 3. Low-Code Solution เข้าถึงง่าย
  Data Platform สามารถเชื่อมต่อเข้ากับซอฟต์แวร์หรือระบบต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ธุรกิจโอนข้อมูล พร้อมทำงานร่วมกับเครื่องมือที่ธุรกิจคุ้นเคยอยู่แล้วได้ เช่น Power BI หรือ Tableau ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ Data Platform เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานง่าย ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียน Code มาก ก็สามารถใช้งานแพลตฟอร์ม และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 4. ปลอดภัยและเชื่อถือได้
  SCB TechX ร่วมมือกับผู้ให้บริการด้านข้อมูลและคลาวด์ชั้นนำระดับโลก เช่น Databricks, AWS, Microsoft Azure และ Google Cloud Platform อีกทั้งได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จึงมั่นใจได้ในการดูแลความปลอดภัยของข้อมูล (Security and Reliability)
  นอกจากนี้ TechX Data Platform ยังพร้อมรองรับการจัดการข้อมูลตามกรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ให้แก่ลูกค้าด้วย

SCB TechX พร้อมให้บริการ Data Platform ทั้งรูปแบบ Platform as a Service และ Software as a Service ตอบโจทย์ที่แตกต่างตามความต้องการสำหรับธุรกิจคุณ
หากสนใจดูรายละเอียดบริการ แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูล TechX Data Platform (คลิก)


สอบถามบริการด้าน Data Platform, บริการ eKYC และ โซลูชันอื่นๆเพิ่มเติม ได้ที่ Email: contact@scbtechx.io


ติดตาม SCB TechX เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆ ก่อนใคร
Facebook: SCB TechX
Medium: medium.com/scb-techx
LinkedIn: www.linkedin.com/company/scb-tech-x/
YouTube: SCB TechX

Related Content

 • ทั้งหมด
 • Blogs
 • Insights
 • News
  •   Back
  • Blockchain
  • Finance
  • Tech innovation
  •   Back
  • Leadership
  • PointX Products
  • Events
  • Others
  • Joint ventures
  • Partnership
  • Services & Products
  •   Back
  • Data Science
  • Careers
  • Lifestyle
  • Product
  • Strategy
  • Technology
  • User Experience

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.