[#1 Journal club] ส่อง Recommendation System ของ Pinterest

การแชร์ความรู้เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างทีมเทคโนโลยีในปัจจุบันและเป็นการช่วยทำให้ความรู้ของคนในทีมนั้นเท่ากันและอัพเดตอยู่เสมออีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน...

By |2022-12-21T10:28:49+07:00August 17, 2022|Data science|0 Comments

มาลองใช้ MLflow ช่วยทำ Machine Learning กันเถอะ

การทำ Machine Learning (ML) ในระดับองค์กรถือว่ามีความท้าทายในการจัดการให้การทำงานตั้งแต่การเตรียมข้อมูลไปจนถึงการ deploy model สามารถทำงานได้อย่างไหลลื่น...

By |2022-12-21T10:30:02+07:00July 21, 2022|Data science|0 Comments

TechX Sharing: Data for Everyone ที่ใครๆก็ใช้ Data และเป็น Data Analyst ได้

บทความนี้เป็นความรู้ที่ได้จากคลาสเรียน TechX Sharing ในหัวข้อ “Data for Everyone ที่ใครๆก็ใช้ Data และเป็น Data Analyst ได้” โดยได้รับเกียรติจาก Data Analyst...

By |2023-01-13T14:10:09+07:00July 10, 2022|Data science|0 Comments

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| The withdrawal of consent

If you want to withdraw your consent to the collection, use, and/or disclosure of your personal data, please send us your request.

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.